Hymn szkoły publicznej w Pruszkowie „Panie Boże, Ojcze nasz” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 29 sierpnia fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Warszawie i z pilną prośbą o przywrócenie charakteru szkoły publicznej oraz zapewnienie przestrzegania praw uczniów, wynikających z Konstytucji RP, w publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie.

W szkole tej w sposób jawny doszło do pogwałcenia tych praw i naruszenia dobra dzieci należących do światopoglądowych mniejszości. Stało się tak w wyniku wprowadzenia hymnu szkoły o jawnie religijnym charakterze: (link)

Hymn szkoły
O, Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece swej nas miej
Młodzieńczych serc Ty drgniena znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być

O, daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zagłusz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
I Boskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być

Zmuszanie kogokolwiek z uczniów do uznania tego hymnu za własny jest niezgodne z Art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiegokolwiek powodu i z Art. 53, który każdemu polskiemu obywatelowi zapewnia wolność sumienia, wolność od zmuszania do udziału w praktykach religijnych i ujawniania swego światopoglądu.
Cały hymn wyraża wprost religijny światopogląd. Szkoła publiczna, zgodnie z Art. 25 Konstytucji RP, ma zachować bezstronność w sprawach światopoglądowych i zapewnić swobodę każdemu do wyrażania własnego światopoglądu. Narzucenie religijnego hymnu wszystkim uczniom, bez względu na ich przekonania, jest jawnym złamaniem tej zasady.
Zdumiewający jest brak zrozumienia przez władze szkoły różnorodności światopoglądowej uczniów i brak wrażliwości na uczucia mniejszości wśród nich. Podstawowym obowiązkiem każdego nauczyciela, zgodnie z Art. 6. Karty Nauczyciela jest przecież: „kształcić i wychowywać młodzież […] w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą […] przyjaźni między ludźmi różnych […] światopoglądów”.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO Wawa w sprawie hymnu sp Pruszków.pdf

W dniu 05.09.2018r. wpłynęło pismo od Pani Dyrektor Ewy Nowackiej. W piśmie Pani Dyrektor informuje Fundację, że umieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszkowie hymn, nie jest hymnem szkoły podstawowej, ponieważ szkoła ta nie ma hymnu. Hymn jest hymnem gimnazjum które zostało zlikwidowane.

Gimnazjum już nie istnieje ale hymn pozostał na stronie Szkoły Podstawowej nr 4 (która nie ma hymnu!)?

Pani Dyrektor z dezaprobatą ocenia działania Fundacji Wolność od Religii, a ponadto według niej „Bóg jest wartością uniwersalną i ściśle zjednoczoną z naszą kulturą i historią”

Skan odpowiedzi dyrekcji SP nr 4 Pruszków:

Odp. od dyrekcji SP nr 4 Pruszków w sprawie hymnu.pdf

W dniu 20.09.2018r. wpłynęła odpowiedź od zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa, Pana Michała Landowskiego, który informuje, że Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszkowie jest placówką o świeckim charakterze. Hymn należał do gimnazjum i przez 19 lat jego istnienia nikt nie zgłaszał uwag co do jego treści. Pan Prezydent zauważa że „uczniowie tej placówki od kilku lat dobrowolnie opiekują się cmentarzem żydowskim w Pruszkowie.”

Pełna treść odpowiedzi:

Pismo z Urzędu Miasta Pruszkowa hymn.pdf

W dniu 21.09.2018r. strona www Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszkowie, która jak informuje Fundację zastępca Prezydenta „nie ma jeszcze hymnu”, wygląda tak:

W dniu 1 października 2018r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Pani Krystyna Mucha informuje Fundację, że Kuratorium skierowało pismo do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie z prośbą o podjęcie stosownych działań, w tym uaktualnienie strony internetowej szkoły i poinformowanie społeczności szkolnej o ustaleniach w przedmiotowej sprawie.

Pełna treść pisma:

Odp. Kuratorium w sprawie hymn Pruszków.pdf