Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 14 września fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu w odpowiedzi na bezprawną praktykę odbierania oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje religii od rodziców uczniów, którzy nie życzą sobie zapisać dziecka na te lekcje.

Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach § 1. 1. Ust. 3 „Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) rodzic nie ma obowiązku składania w każdym roku szkolnym oświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki. Rodzice składają tę deklarację w klasach pierwszych, kiedy uczeń rozpoczyna edukację w szkole. W kolejnych latach, na dowolnym etapie edukacji rodzic ma prawo zmienić deklarację np. zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach lub zapisać je na kolejne/inne.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach:

– z religii (wyznanie rodzice wskazują w oświadczeniu)

– z etyki

– z obu przedmiotów.

Może też nie wybrać żadnego z nich.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych. Dla uczniów, którzy nie wybiorą żadnego przedmiotu szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Wzór oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych:                                                  

 

Oświadczenie

na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wyrażam życzenie uczestniczenia mojego dziecka  ………………………………………………………  w lekcjach …………………. *

 

Z poważaniem

……………………….

* Należy wpisać nazwę przedmiotu: religia, etyka. Można wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach z obu przedmiotów jednocześnie. W przypadku wpisania religii należy wskazać, o które wyznanie chodzi.

Pełna treść pisma:

Pismo do dyrekcji SP nr 4 Wałcz oświadczenia.pdf

W dniu 02.10.2018r. wpłynęła odpowiedź dyrekcji szkoły. Fundacja została poinformowana, że „podjęte zostały działania dotyczące właściwej formy pisemnych oświadczeń rodziców uczniów zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku”.

Pismo z SP nr 4 Wałcz.pdf

Dziękujemy!

Pisma o podobnej treści zostały wysłane również do:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach

Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

Zespół Szkół Nr 20 Wrocław

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Astrid Lindgren Stargard (02.10.2018r.)

Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie (31.10.2018r.)

Państwa zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: fundacja.wor@gmail.com