W Planach Zajęć wszystkich uczniów jest religia i wdż ale etyki brak – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 2 października fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 143 w Warszawie, z prośbą o umieszczenie lekcji etyki w Planach Zajęć wszystkich klas, udostępnionych na stronie internetowej szkoły http://sp143.waw.pl/plan_2018-19/  Szkoła umieściła inne przedmioty dodatkowe, z których zajęcia są przez nią organizowane jak np. religia i wdż, ale pominięto lekcje etyki. Jest to przykład nierównego traktowania uczniów i przejaw dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji.

Zwracamy uwagę dyrekcji, że Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) §1 1a.  W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Informujemy ponadto, że Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim ostatnim wystąpieniu do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej uznaje za wartą upowszechnienia dobrą praktykę, jaką jest rozdawanie rodzicom i uczniom formularzy, w których zaznaczaliby, czy życzą sobie zorganizowania lekcji religii lub etyki. W formularzach powinna być informacja, że możliwe jest uczęszczanie jednocześnie na lekcje różnych religii i etyki. Dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty winni upowszechniać wiedzę, że uczniowie nie są zmuszeni wybierać między tymi lekcjami.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP nr 143 Warszawa brak etyki w planie.pdf

Wzór oświadczenia przygotowany przez fundację:

Oświadczenie

na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wyrażam życzenie uczestniczenia mojego dziecka  ………………………………………………………  w lekcjach …………………. *

 Z poważaniem

……………………….

* Należy wpisać nazwę przedmiotu: religia, etyka. Można wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach z obu przedmiotów jednocześnie. W przypadku wpisania religii należy wskazać, o które wyznanie chodzi.

W dniu 24.10.2018r. wpłynęła odpowiedź ze szkoły. Fundacja została poinformowana, że lekcje etyki zostaną naniesione na Plany Zajęć po ostatecznym ustaleniu kształtu grup (pismo z dnia 15 października). Szkoła tłumaczy, że nie może umieścić lekcji etyki, analogicznie do lekcji religii, ponieważ rodzice zwlekają z zapisaniem dziecka na etykę lub wypisują je gdy dowiedzą się w jakim dniu i o której godzinie będzie organizowana.

Czy zatem to nie jest ostateczny powód aby wpisać etykę w Plany Zajęć analogicznie do lekcji religii, przy czym należy utworzyć więcej grup międzyoddziałowych? Problemy jakie ma szkoła wynikają z tego, że etyki nie ma w Planach Zajęć 1-go września a rodzice co roku proszeni są o wypełnianie deklaracji na etykę.

Pełna treść pisma:

Odp. ze SP nr 143 Warszawa w sprawie braku etyki w planach.pdf