Nie chodzisz na religię zostajesz w bibliotece, nie chodzisz na etykę idziesz do domu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 5 października 2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 377 w Warszawie z prośbą o zmianę punktu 15 Regulaminu pobytu Ucznia w Szkole. W punkcie 15 regulaminu Szkoła wymaga od Ucznia, aby przebywał w bibliotece szkolnej w czasie lekcji religii, jeżeli rodzice złożyli podanie o zwolnienie dziecka z tych zajęć, sugerując tym samym, że rodzice są zobowiązani do zwalniania dziecka z lekcji religii i pozostawienia go na czas zwolnienia w bibliotece szkolnej.

W związku z powyższym informujemy, że nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że Uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub Uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach § 1. 1. Ust. 3 „Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki. Należy jednak poinformować szkołę,  także w formie pisemnego oświadczenia o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki.” (informacja udostępniona na stronie www ministerstwa edukacji narodowej. 

Uczeń niezapisany na lekcje religii dowolnego wyznania lub etyki nie jest Uczniem zwolnionym z tych lekcji, a Uczniem, który z wyboru Rodziców nie korzysta z nauki religii/etyki.

Pełna treść wysłanego pisma:

Pismo do SP nr 377 Warszawa regulamin.pdf

W dniu 24 października (drogą elektroniczną) wpłynęła odpowiedź szkoły. Dyrektor szkoły Pan Grzegorz Kaliski dziękuje za przysłane uwagi i zobowiązuje się dokonać odpowiednich zmian w Regulaminie pobytu dziecka w szkole. 

Dziękujemy.