Oświadczenie, że dziecko nie będzie uczęszczało na religię we wniosku o przyjęcie do szkoły – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 19.12.2017 r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów ujętych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść pisma:

Pismo do SP nr 11 Kielce religia we wniosku dla I kl.pdf

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo, w dniu 13 września 2018 r. zwróciliśmy się z pismem do Kuratorium Oświaty w Kielcach, z prośbą o wszczęcie kontroli doraźnej i zmianę zapisów zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach.

We wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła prosi rodziców m.in. o wypełnienie następujących deklaracji: link

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że jedyną dopuszczalną prawnie formą wyrażenia woli uczestniczenia dzieci w lekcjach określonej religii jest pisemne „życzenie” rodziców uczniów, którzy uczęszczają do szkoły. Z istoty rzeczy, tego rodzaju „życzenie” nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być oświadczeniem będącym częścią wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły, jak ma to miejsce w tej szkole publicznej.

Ponadto Szkoła pyta rodziców, czy NIE PROSZĄ o organizację w szkole nauki religii.

Odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę, lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki jest niezgodne z prawem. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.  

Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, że Szkoła ma obowiązek zorganizowania nauki religii różnych wyznań, nie tylko wyznania rzymskokatolickiego, jeśli znajdą się uczniowie i ich rodzice, którzy przedłożą takie „życzenie”.

Szkoła nie może przedkładać rodzicom oświadczeń i formułować w nich pytań w sposób sugerujący, że w danej placówce publicznej dopuszcza się nauczanie wyłącznie jednej religii, bez możliwości wyboru. Ponadto należy traktować w sposób równy naukę religii i etyki. Nie można preferować wyboru religii pomijając możliwość wyboru etyki.

W związku z powyższym wnosimy o bezzwłoczną kontrolę i doprowadzenie do  zmiany stosowanych przez Szkołę wniosków, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania dzieci na lekcje religii, jako informacji wymaganej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego, jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść pisma do Kuratorium:

Pismo do KO Kielce w sprawie SP 11.pdf

W dniu 8 października 2018r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wizytator Kuratorium przeprowadził czynności wyjaśniające, a dyrektor szkoły odniósł się do stawianych przez Fundację uwag i dokonał stosownych korekt we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I. Usunięto sformułowanie dotyczące oświadczenia rodziców o deklarowaniu uczestnictwa dzieci w nauce religii.

Pełna treść pisma:

Odp. KO w Kielcach w sprawie pytania o religię we wniosku do szkoły.pdf