Celem edukacji w tej szkole publicznej jest rozwijanie wartości głoszonych przez JP II – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 2 marca fundacja zwróciła się z pismem do dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, wnioskując o zmianę zapisów statutu szkoły, przyjętego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 27/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez uchylenie następujących postanowień:

  1. par. 72 ust. 4 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  corocznie  w  miesiącu  październiku obchodzi  uroczyście  Święto  Patrona  Szkoły, którym jest Jan Paweł II. W związku z obchodami może ulec zmianie dzienny rozkład zajęć. W  ramach  obchodów  Święta Patrona  Szkoły  uczniowie  uczestniczą  w  mszy  świętej  z zachowaniem zasady dobrowolności.”
  2. par. 72 ust. 5 Statutu, zgodnie z którym: „Szkoła  wpisując  w  program  obchodów  Święta Patrona  mszę  świętą  uwzględnia  wolę rodziców  uczniów,  a  także  uznaje  znaczenie postaci  Jana  Pawła  II,  która  jednoznacznie kojarzy się z określonym wyznaniem.”
  3. par. 3 ust. 2 pkt 2 Statut, zgodnie z którym: „Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu rozwijanie postaw i wartości zgodnie  z nauką głoszoną przez Patrona Szkoły Jana Pawła II

Pełna treść pisma:

Pismo w sprawie statutu szkoły im. JPII Zielonki.pdf

Odpowiedź Szkoły:

Odpowiedź SP w Zielonkach w sprawie statutu.pdf

W związku z otrzymaną odpowiedzią, w której to dyrekcja szkoły poprzez swojego Pełnomocnika, uznaje że postanowienia statutu są zgodne z obowiązującym prawem, w dniu 11.04.2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty wnosząc o doprowadzenie do uchylenia niezgodnych z prawem zapisów statutu.

„W sposób zatem prosty dochodzi do eksponowania Jana Pawła II jako postaci religijnej, a nie – jak chce tego Szkoła – jako „humanisty i wielkiego człowieka”. Nie można oddzielić poglądów głowy związku wyznaniowego od poglądów o ściśle religijnym charakterze, nie da się bowiem wyznaczyć takiej granicy. Istnienie jakichkolwiek poglądów głowy Kościoła Katolickiego, które są sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego jest ponadto sprzeczne z doktryna kościelną i nigdy nie mogłoby mieć miejsca. Jak podkreśla ponadto sama Szkoła, właściwym sposobem upamiętnienia osoby związanej z Kościołem Katolickim jest uczestnictwo w praktyce religijnej – sama zatem szkoła uznaje jednoznacznie katolicki wydźwięk tej postaci. Zapis o kultywowaniu nauki Jana Pawła II jest zapisem mającym na celu indoktrynację religijną. Nie chodzi zatem o kontynuowanie humanistycznego przesłania Karola Wojtyły, a o naukę katolicką Jana Pawła II. Zapisu tego nie da się zrozumieć inaczej, bo jest on połączony z organizacją mszy, jako sposobu uczczenia jego pamięci. Formułowanie zatem poglądów, jakoby był on również wielkim humanistą i w tej roli miał być dostępny jako wzór moralności – jest całkowicie absurdalne. Nauka Jana Pawła II nie była nauką o świeckim charakterze, a o charakterze religijnym. Gdyby natomiast szkoła chciała podkreślić dorobek humanistyczny Jana Pawła II jako wybitnej postaci, to mogła przecież przyjąć świętowanie osoby Karola Wojtyły – pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem – a nie pod imieniem, pod którym był on głową kościoła.”

Pełna treść pisma:

Pismo do KO Kraków w sprawie statutu w Zielonkach.pdf

W dniu 22.05.2018r. wpłynęła odpowiedź od Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak, reprezentowanej przez Wicekurator Panią Halinę Cimer. Pani Kurator nie dostrzega, aby zapisy statutu były sprzeczne z prawem. Uważa, że skoro szkoła „nosi imię Jana Pawła II” nadane Uchwałą Rady Gminy, to zapisy statutu m.in.  Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu rozwijanie postaw i wartości zgodnie  z nauką głoszoną przez Patrona Szkoły Jana Pawła II mają charakter oparty na dobrowolnym udziale i nie naruszają wolności.

Czyli czarne jest białe. Żyjemy w Państwie, w którym instytucje służą realizacji misji partii rządzącej, a nie obywatelom i mniejszościom. W opinii władzy, wystarczy nadać szkole publicznej imię JP II, aby stała się ona szkołą katolicką, w której uczniowie będą kształceni i wychowywani zgodnie z nauką głowy Kościoła rzymskokatolickiego.

Pełna treść pisma od Kurator Oświaty:

Odpowiedź Kurator Kraków w sprawie indoktrynacji w Zielonkach.pdf

W Polsce działa ponad 1,5 tys. szkół i przedszkoli, którym patronuje Jan Paweł II.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem dyrekcji szkoły i Małopolskiej Kurator Oświaty, w dniu 13. września 2018r. Fundacja zwróciła się z pismem do Wójta Gminy Zielonki pytając czy Gmina przyjmując uchwałę o nadaniu imienia Szkole bądź nadając to imię, dała Dyrekcji Szkoły prerogatywy do wychowywania religijnego uczniów, nawet wbrew woli ich rodziców? Ponadto, czy Gmina zamierza podjąć działania w celu rozwiązania powstałego problemu?

Pełna treść pisma:

Pismo do Wójta Gminy Zielonki 13092018.pdf

W dniu 23 października fundacja otrzymała odpowiedź od Wójta Gminy Zielonki. Wójt informuje, że podejmując uchwałę z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Zespołowi Szkół w Zielonkach nie nadała Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zielonkach uprawnienia do wychowywani religijnego uczniów”. Ponadto Wójt informuje, że Kurator Oświaty może uchylić statut publicznej szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

Pełna treść pisma:

Odpowiedź od Wójta Gminy Zielonki.pdf