Pismo Fundacji do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 05.11.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego przestrzegania prawa oświatowego w naszym kraju. Informujemy że z wielką uwagą zapoznaliśmy się z treścią oświadczenia z dnia 25 października 2018 r. Komisji.

Fundacja, już od 2013 roku, prowadzi kampanię społeczną Religia i etyka w szkole, Równość w szkole. W ramach tej kampanii wysłaliśmy setki listów interwencyjnych, prowadzimy internetowy serwis informacyjny, jak również zleciliśmy w 2017 r. przeprowadzenie badań społecznych, których efektem jest raport pt. „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii – Równość w szkole”.

Mając powyższe na uwadze, pryncypialne stanowisko zawarte w oświadczeniu Komisji, sprowadzające się do zdania wykrzyknikowego Szkoła musi przestrzegać prawa ! jest jednocześnie kwintesencją powyżej opisanej wieloletniej działalności fundacji.

W związku z tym czujemy się upoważnieni do wskazania tych obszarów naruszeń prawa oświatowego, w ramach omawianej problematyki, które w naszej opinii są najbardziej rażące, licząc jednocześnie na aktywne włączenie się Państwa w działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Prosimy również o przesłanie odpowiedniej informacji do wszystkich osób upoważnionych do prowadzenia w szkołach lub przedszkolach publicznych religii rzymskokatolickiej z zaleceniem sprawdzenia, czy wszyscy rodzice dzieci uczestniczących w lekcjach religii rzymskokatolickiej (odpowiednio uczennice i uczniowie po osiągnięciu pełnoletniości) złożyli pisemne oświadczenia obejmujące wyrażenie woli uczestnictwa w  lekcjach religii rzymskokatolickiej. Ma to tym większe znaczenie, że po dniu wejścia w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pisemna zgoda – w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a) ww. rozporządzenia, rodziców (opiekunów) lub odpowiednio pełnoletniej uczennicy lub ucznia jest niezbędna dla legalnego przetwarzania danych osobowych uczennicy, ucznia i ich rodziców lub opiekunów, przez osoby prowadzące lekcje religii.

Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi osobom upoważnionym do prowadzenia w szkołach lub przedszkolach publicznych religii rzymskokatolickiej na treść przywołanego w oświadczeniu z dnia 25 października 2018 r. art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście udziału dzieci i młodzieży w wydarzeniach o charakterze religijnym, takich jak np. dni papieskie, tygodnie papieskie, spotkania z przedstawicielami kościoła rzymskokatolickiego, wyjścia ze szkoły na msze święte lub wyjścia ze szkoły na zajęcia rekolekcyjne.

Wskazujemy, że pisemne oświadczenie woli uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii rzymskokatolickiej nie obejmuje jednocześnie swoim zakresem zgody na uczestnictwo dziecka w innych, przykładowo wymienionych, formach aktywności religijnej. W związku z powyższym każdorazowa inna forma uczestnictwa dziecka w aktywności religijnej wymaga odrębnej zgody rodziców, wyrażonej na piśmie. Z oczywistych względów takie dodatkowe aktywności religijne nie powinny dezorganizować procesu dydaktycznego, realizowanego w ramach obowiązku szkolnego wszystkich dzieci, zarówno tych uczestniczących, jak i tych nie uczestniczących w lekcjach religii, jak też nie powinny prowadzić do osłabiania autorytetu i powagi instytucji życia publicznego (vide: spowiedź święta w kantorku nauczyciela wychowania fizycznego(link)). Otrzymujemy również zgłoszenia, że do imprez o charakterze religijnym zmuszani („zabierani na nie”) są uczniowie, którzy lub których rodzice nie tylko nie wyrazili chęci udziału w takich uroczystościach, ale również, którzy nie uczęszczają na katechezę. Jest to niezgodne z prawem do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale przede wszystkim z zapisem art. 53 ust. 6 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który wprost stwierdza, iż „nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”.

Organizowanie dla całych szkół konkursów o treściach stricte religijnych (np. na „najładniejsze przebranie za świętego”), z nagrodami takimi jak zwolnienie z odpytywania w danym dniu nauki, nosi nie tylko znamiona indoktrynacji ale również jest działaniem dyskryminacyjnym. W ten sposób znosi się równość praw i możliwości uczniów, gdyż tylko uczniowie religijni mogą być nagrodzeni, a uczniowie niereligijni lub należący do mniejszości religijnych są wykluczani.

Mając na uwadze istotne znaczenie  powyżej określonych zagadnień dla  pomyślnej i owocnej edukacji młodych obywatelek i obywateli naszego kraju, bardzo prosimy o włączenie się Państwa w działania mające na celu przestrzeganie prawa oświatowego i jednoczesne informowanie opinii publicznej o rezultatach podejmowanych działań.

Ze swej strony zapewniamy, że fundacja na bieżąco przekazuje na stronie www.wolnoscodreligii.pl informacje o podejmowanych działaniach w zakresie zapewnienia przestrzegania prawa oświatowego.

Pełna treść pisma:

Pismo do Komisji KEP w sprawie oświadczenia dot. Tęczowego Piatku.pdf

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Wobec zaplanowanego na 26 października 2018 r. „tęczowego piątku” w polskich szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oświadcza, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji).

Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym.

Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w przeważającej części) nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!

Po raz kolejny przypominamy, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.

Bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

W dniu 16.11.2018r. wpłynęła odpowiedź na pismo Fundacji.

Skan pisma Komisji bp. M. Mendyka:

Odp. na pismo dot. apel w sprawie przestrzegania prawa.pdf