Różaniec w szkole, praktyki religijne na terenie szkoły – wniosek fundacji do Kuratorium w Warszawie

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 23.11. 2018r. fundacja wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Warszawie o przeprowadzenie czynności nadzorczych w sprawie „Różańca w szkole” w szkole podstawowej w Ruścu, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki.

W dzienniku elektronicznym na portalu Librus, w zakładce Ogłoszenia, zostało umieszczone ogłoszenie katechety w sprawie organizowanego w auli szkoły różańca w każdy poniedziałek, środę i piątek po czwartej godzinie lekcyjnej tj. o godz. 11.35. Zaproszenie było skierowane do wszystkich uczniów i nauczycieli, a komunikat występował pod nazwą Różaniec w szkole. Nazwa wydarzenia to Modlitwa różańcowa ratuje świat. Wydarzenie ma być organizowane w trybie ciągłym, aż do odwołania.

Publiczne nawoływanie, poprzez dziennik elektroniczny oraz rozwieszone plakaty w szkole do udziału w praktykach religijnych określonego wyznania, odbywających się w godzinach pracy nauczycieli, kierowane również do uczniów nieuczęszczających na lekcje katechezy rzymskokatolickiej, narusza zapisy Konstytucji. Szczególnie art. 53 ust. ust. 4: Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób; a także art. 25 ust. 2: Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Żadna religia nie powinna wpływać na działania edukacyjne w polskiej szkole publicznej. Szkoła publiczna winna być szkołą przyjazną dla wszystkich dzieci, niezależnie od światopoglądu ich rodziców. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, że: Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii” oraz: Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich. Ponadto zgodnie z art. 10 tej Ustawy: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Pełna treść pisma:

Pismo do KO Warszawa w sprawie Różańca w szkole.pdf

W dniu 18.12.2018r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Kuratorium informuje, że zwróciło się do dyrektora szkoły z prośbą o wyjaśnienia, z których wynika, że różaniec w sali gimnastycznej jest taką samą czynnością jak czytanie w bibliotece, udział w grach i zabawach w hali sportowej czy taniec. Kuratorium uważa, że jak ktoś nie chce to nie musi się modlić w hali sportowej świeckiej szkoły, zaproszenie jest dla chętnych.

Pełna treść pisma:

Odp. z KO Wa-wa w sprawie różańca w szkole.pdf