Uczniowie zamiast na lekcje idą do Kościoła na akcję modlitewną – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 24 października fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Osielsku w sprawie udziału uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion Dzieci Modli się na Różańcu” organizowanej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi. Uczniom, którzy nie zostali zapisani na lekcje religii rzymskokatolickiej, Szkoła zaoferowała bierny pobyt w świetlicy.

Jak informowali wychowawcy klas, uczniowie o godz. 8.50 mieli przejść do Kościoła wraz z nauczycielami, z którymi według planu miały mieć zajęcia w szkole. Akcja modlitewna miała trwać 35 minut, a uczniowie zostali zobowiązani do zabrania ze sobą do szkoły różańca. Po odbytej modlitwie uczniowie mieli wrócić pod opieką nauczycieli do Szkoły. Akcja modlitewna, jak informują organizatorzy, a za nimi wychowawcy klas, polega na:

W tym dniu na sześciu kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą się na różańcu w intencji pokoju i jedności na świecie.

Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże”, a w innym miejscu:
„Zaprawdę, powiadam wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”

Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”.
To zdanie wypowiedział św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”.

Tak rozpoczęła się akcja „Milion Dzieci Modli się na Różańcu”.

Praktyka organizowania wydarzeń religijnych przez Szkołę narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”, Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”, Art. 53 ust. 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnychoraz jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Z korespondencji prowadzonej przez Fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż „wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.

W związku z powyższym fundacja zwraca się z pytaniem, w jaki sposób pozyskali Państwo zgody rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła? Dlaczego obowiązkiem zaprowadzenia uczniów do kościoła rzymskokatolickiego i opieki nad uczniami zostali obciążeni nauczyciele, którzy powinni prowadzić lekcje z przedmiotów dydaktycznych? Czy w opinii dyrekcji, uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z powyższą praktyką organizowania wyjść na mszę dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego?

Wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego, chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego. Ponadto prowadzi to do poddawania nauczycieli “wbrew ich woli czynnościom, które stanowią formę praktyki religijnej“. Takie zachowania dyrektorów szkół stanowią naruszenie dóbr osobistych nauczycieli (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt II CSK 1/13). Niezależne od tego wskazujemy, że powyższe przypadki powinny być kwalifikowane jako naruszenie art. 11 zn 1 Kodeksu pracy tj. obowiązku szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, a także – w przypadkach skrajnych – przybierają postać mobbingu w rozumieniu art. 94 zn 4 Kodeksu pracy.

Pełna treść pisma:

Pismo do Dyrekcji SP w Osielsku w sprawie akcji modlitewnej.pdf

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo fundacji ze strony dyrekcji Szkoły Podstawowej w Osielsku w dniu 8 stycznia 2019 r. przekazaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Pełna treść pisma:

Wniosek o kontrolę Kuratorium w związku z brakiem odp. Osielsko.pdf

W dniu 05.02.2019r. wpłynęła odpowiedź od Pana Marka Gralika, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. W sprawie pisma fundacji, jak twierdzi kurator, „dotyczącego rzekomego łamania praw mniejszości światopoglądowych” w szkole w Osielsku kurator wystąpił o wyjaśnienie do dyrektora szkoły. Dyrektor wyjaśnił, że organizacją akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” zajmowali się katecheci, a nauczyciele mieli możliwość samodzielnego zdecydowania czy idą z dziećmi do Kościoła zamiast zostać w szkole na lekcjach czy zostają. Jak twierdzi dyrektor szkoły „taka sama procedura obowiązuje podczas wyjazdów uczniów choćby do kina, teatru, na wycieczkę czy kibicowania drużynie szkolnej podczas rozgrywek. To nauczyciele podejmują decyzje o uczestnictwie w tych działaniach mając na uwadze przede wszystkim stopień realizacji podstawy programowej”.

Zgodę rodziców na udział uczniów w akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” katecheci pozyskali poprzez moduł korespondencyjny w e-dzienniku.

Pełna treść pisma:

Odp. KO Bydgoszcz w sprawie wyjścia do kościoła zamiast lekcji.pdf