Ksiądz w dzienniku wpisuje „zwolniony” z lekcji religii, chociaż nigdy nie zapisaliśmy dziecka – list do fundacji

Aktualności Listy do fundacji Religia/etyka w szkole

We wrześniu ubiegłego roku moje dzieci zmieniły szkołę. Nowa szkoła nie do końca była zorientowana w obowiązujących przepisach dotyczących zajęć religii/etyki. Na pierwszym zebraniu zażądano od nas deklaracji na której zwolnimy dzieci z zajęć religii/etyki. Wytłumaczyłam dyrekcji, że wg prawa to osoby uczęszczające powinny zadeklarować chęć uczestnictwa a nie na odwrót.
Kolejny problem pojawił się gdy ksiądz, przez pierwszy miesiąc, na każdej lekcji wstawiał dzieciom nieobecności. Interweniowałam do szkoły aby te nieobecności zostały usunięte. Tak się nie stało. Do dziś widnieją jako nieusprawiedliwione.
U syna przez złą organizację planu, lekcje religii/etyki wypadają pomiędzy innymi lekcjami i ma okienka w planie. W klasie córki lekcje religii/etyki są zorganizowane na końcu zajęć. W dniu wczorajszym, Pan woźny oświadczył, że nie może jej wypuścić ze szkoły dopóki nie skończą się jej zajęcia (wg planu na ostatniej godzinie była religia). Mimo zapewnień, że na nie nie uczęszcza nie była w stanie dostać się do szatni. Pan zażądał, by córka posiadała dwa razy w tygodniu zwolnienie z lekcji, napisane przez rodzica w dzienniczku, poświadczone przez wychowawcę, że jest zwolniona z zajęć. Po interwencji u wychowawcy przez portal Librus otrzymałam informację, że mam napisać takie zwolnienie i córka ma je okazywać w dniu kiedy jej klasa ma w planie religię/etykę.

Odpowiadamy:

Zgodnie z informacją udostępnioną na www.librus.pl

W opisanym przypadku Uczeń nie jest Uczniem zwolnionym z lekcji religii, a Uczniem, który z własnego wyboru lub wyboru Rodziców nie korzysta z nauki religii.

Jeżeli opiekę nad Uczniem sprawuje Nauczyciel bibliotekarz to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności Ucznia z podpisem Nauczyciela, potwierdzając w ten sposób odpowiedzialność Nauczyciela za bezpieczeństwo Ucznia na tych zajęciach. Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności Ucznia, który z własnego wyboru lub wyboru Rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego Ucznia mniej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36; poz. 155 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1170);
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Wzór wniosku do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o nieodnotowywanie zwolnień i nieobecności z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a.