Msza w miejsce zajęć dydaktycznych w Planie Zajęć – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 11 października fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie, kolejnej już szkoły, w której w miejsce zajęć dydaktycznych proponuje się uczniom udział w mszy rzymskokatolickiej. Praktyka ta narusza godność uczniów i rodziców wyznań innych niż wyznanie rzymskokatolickie lub bezwyznaniowych i nie znajduje uzasadnienia.

Na dzień 4. września 2018r., w miejsce planowych zajęć dydaktycznych zaplanowano udział uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w mszy. Rodzice, którzy nie wyrażali zgody na udział ich dzieci w mszy mogli poinformować wychowawcę, który w następstwie zaprowadzał uczennicę/ucznia do świetlicy, zabierając pozostałą część klasy na uroczystość szkolną (?).

Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”, Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”, Art. 53 ust. 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnychoraz jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Z korespondencji prowadzonej przez Fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.  W związku z powyższym Fundacja zwraca się do Państwa z pytaniem, w jaki sposób pozyskali Państwo zgody rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła? Kto opiekował się uczniami podczas mszy? Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w mszy przez dyrektora placówki czy ich udział był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w Plan Zajęć? Czy w opinii dyrekcji, uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku ze wspomnianą praktyką organizowania wyjść na mszę dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego?

Nadmieniamy, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Pismo do SPnr 25 Warszawa w sprawie mszy.pdf

W związku z brakiem odpowiedzi dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie na pismo Fundacji, w dniu 8 stycznia 2019r. przekazaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Wniosek o kontrolę Kuratorium w związku z brakiem odp. na pismo Fundacji.pdf

W styczniu wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie, w której poinformowano nas że kuratorium nie przeprowadzi postępowania wyjaśniającego, ponieważ leży to w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, do którego przekazano fundacji.

Pismo z KO Wawa w spr. SP nr 25.pdf

W dniu 15.02.2019r. wpłynęła odpowiedź od z-cy Burmistrza Pani Grażyny Orzechowskiej-Mikulskiej. W piśmie zostaliśmy poinformowani, że problemy poruszone przez Fundację dotyczą obszaru nadzoru pedagogicznego, który należy do kompetencji Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Odp. Burmistrza dz. Wola dot. SP nr 25 Wawa.pdf

W dniu 26.02.2019r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie z ponownym wnioskiem o podjęcie adekwatnych działań nadzorczych w szkole.

Pismo MKO z dn. 26022019.pdf

Ponadto wysłaliśmy pismo do Burmistrza dzielnicy Wola, do wiadomości Biura Edukacji Warszawy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie organizowania mszy rzymskokatolickich w miejsce zajęć edukacyjnych w szkołach publicznych w dzielnicy Wola.

Pismo do Burmistrza dzielnicy Wola w spr. mszy w SP 25.pdf

W dniu 22 marca 2019r. otrzymaliśmy odpowiedź z informacją, że „szkoła realizuje postulat szkoły świeckiej”. 

Odp. od Burmistrza Dzielnicy Wola SP 25 Wawa.pdf

Dzięki uprzejmości radnej Doroty Łobody i radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej zamieszczamy poniżej interpretację Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 2016 roku w sprawie mszy organizowanej przez żoliborskie szkoły oraz stanowisko Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej.

Stanowisko Prezydenta Warszawy religia w szkołach.pdf

W dniu 09.04.2019r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium na drugie pismo fundacji, z której wynika że Kuratorium pozyskało informacje od dyrektora i nie wnosi zastrzeżeń. Kuratorium informuje: „Ponadto do dyrektora szkoły nie zgłosił się żaden uczeń, rodzic, nauczyciel nie będący katolikiem, dla którego sytuacja wyjścia do kościoła uczniów uczęszczających na lekcje religii katolickiej, byłaby sprzeczna z wyznawanym światopoglądem”

Odp. II MKO w sprawie mszy zamiast zajęć.pdf

W związku z faktem, że rodzice zgłaszali się do dyrektora szkoły już w czerwcu 2018r., w następstwie organizowania wyjścia na mszę rzymskokatolicką w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych z okazji zakończenia roku szkolnego, zwróciliśmy się z prośbą o ponowne wyjaśnienia.

W dniu 22 czerwca 2018r. jeden z rodziców złożył pismo w sekretariacie szkoły (za potwierdzeniem odbioru), w którym prosi o przestrzeganie prawa i niewprowadzanie obrzędów jakiejkolwiek religii do życia szkoły publicznej. Informuje on dyrektora szkoły, że „uroczystości kościelne związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego powinny odbywać się poza ramowym planem lekcji, a uczniowie, rodzice i pracownicy mogą zostać o nich poinformowani ogłoszeniem przekazanym szkole przez organizatora. Nie powinno to zmieniać planu lekcji całej szkoły i wyglądać, jak wspólne, zorganizowane wyjście szkolne. Informacja na temat każdej imprezy o charakterze religijnym, która jest przekazywana przez e-dziennik, stronę internetową szkoły czy przez wychowawców powinna zawsze podkreślać jej fakultatywny charakter i organizatora (parafia, katecheta, związek wyznaniowy itp.) Natomiast w przypadku, gdy szkoła chce współorganizować takie wyjście dla chętnych np. w ramach katechezy lub z okazji święta – proszę o uściślenie (zgodnie z przepisami prawa) charakteru opieki sprawowanej nad grupą chętnych uczniów  oraz o pozyskanie każdorazowej zgody pisemnej rodzica, jak czynione jest to w przypadku innych wyjść czy zajęć ponadprogramowych”.)” 

Pismo rodzica pozostało bez odpowiedzi ze strony dyrekcji szkoły!

W dniu 11 czerwca wpłynęła odpowiedź z Kuratorium, w którym kurator nie podziela stanowiska fundacji, że rodzice zgłaszali dyrektorowi problem, a ponadto do Kuratorium nie wpłynęła od rodziców ani jedna sprawa dotycząca mszy w miejsce zajęć dydaktycznych w SP nr 25 w Warszawie.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że są Państwo przeciążeni pracą na rzecz dobra uczniów, również tych należących do mniejszości. Mimo wszystko doradzamy czytać pisma petentów z większą uwagą. W państwie, w którym obywatel jest ważny, w którym ważne są prawa człowieka, o sprawności urzędu kontroli nie świadczy to, że urzędnik odpisze na pismo w ustawowym terminie i tak aby nie narazić się nikomu. Chcielibyśmy wierzyć, że kiedyś to będzie możliwe.