Mowa nienawiści w lekturach polecanych przez pedagoga szkolnego- interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 4 września fundacja zwróciła się z pismem interwencyjnym, skierowanym do dyrekcji szkoły nr 10 w Rzeszowie, w związku z treściami publikowanymi na witrynie szkoły.

Działając w imieniu uczniów oraz rodziców, którzy przekazali nam informacje o nieprawidłowościach w działaniach pedagoga szkolnego, których wyrazem są  naruszające godność oraz podstawowe prawa uczniów i rodziców, fałszywe i szkodliwe wychowawczo treści publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Pedagog Szkolny”, uprzejmie prosimy o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom szkoły poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

W witrynie Państwa szkoły, pod adresem http://www.sp10.net/pedagog-szkolny/ znajduje się rekomendowany przez p. mgr Magdalenę Pączek, pełniącą funkcję pedagoga szkolnego, wybór lektur, wśród nich Jak wychować rasowych chuliganów oraz Istota tzw. Rewolucji Genderowej, drugi z tych tekstów jest podpisany przez p. Pączek, pierwszy nie posiada informacji o autorstwie.  W tekście Jak wychować rasowych chuliganów czytamy: „Należy je odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na religię i nie nakłaniać do Kościoła” na liście czynników, które mają rzekomo prowadzić do ukształtowania aspołecznych łobuzów. W tekście Istota tzw-Rewolucji Genderowej czytamy m.in. „Gender – pojęcie określające <<płeć społeczno – kulturową>> to znaczy taką, którą można sobie wybrać dowolnie i być po prostu zdeklarowanym homo -, bi – lub transseksualistą.” W ww. tekście znajdziemy również m.in. zrównanie feminizmu i komunizmu, wyrażony explicite sprzeciw dla równości praw człowieka oraz implicite przekonanie, iż preferowana przez p. Pączek wersja światopoglądu katolickiego jest jeśli nie obowiązkową, to właściwą dla społeczności szkolnej. 

Treści obydwu przytaczanych tekstów są zarówno fałszywe, jak i szkodliwe wychowawczo. Przekonanie, że religia jest niezbędna do właściwego ukształtowana społecznego i moralnego jest wciąż dosyć popularnym przesądem, ale warto zauważyć, że wyjątkowo łatwo go sfalsyfikować, większość z nas bez trudu znajdzie przykłady osób, których religijne wychowanie nie uchroniło od aspołecznej postawy i moralnie nagannych czynów oraz przykłady osób niewierzących o wzorowej postawie moralnej. Pogląd ten jest jednak nie tylko fałszywy, ale też niebezpieczny i szkodliwy – zwłaszcza głoszony przez pedagoga szkolnego, który z założenia powinien być dla młodzieży autorytetem. Można z ww. tekstu wyprowadzić przekonanie, że osoby niewierzące są moralnie i społecznie upośledzone, a więc gorsze od wierzących, stąd już prosta droga do rówieśniczej przemocy i wykluczenia.

Druga z wymienionych lektur jest również niezgodna z faktami, w swojej wymowie obraźliwa i potencjalnie wywołująca przemoc. Od kadry pedagogicznej należy oczekiwać rzetelnego referowania dokonań nauki, tymczasem tekst już na wstępie operuje fałszem, proponując wyobrażoną lub propagandowo przeinaczoną definicję płci kulturowej. Zamiast poprawnej definicji gender (zespół zachowań, norm i wartości przypisanych płci przez kulturę) przedstawiona jest fantazja przeciwnika gender studies lub inaczej homofobiczna konfabulacja jakoby definicja gender (płci kulturowej) zawierała przekonanie, iż preferencje seksualne  można dowolnie wybierać (w omawianym fragmencie brak poprawnego rozróżnienia między płcią a preferencjami seksualnymi). Takie twierdzenie jest niezgodne z wiedzą naukową, przedstawiciele gender studies nie stosują takiej definicji, a więc w tekście mamy do czynienia z manipulacją. To tylko pierwszy z przykładów, nie sposób polemizować tu z całością dokonanego przez p.Pączek streszczenia. Cały tekst jest wprost wyrażoną krytyką wobec dokonań ONZ i Unii Europejskiej, a szerzej humanizmu i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na poziomie wychowawczym szkodliwość tej wypowiedzi polega m.in. na tym, że może on wywołać w społeczności szkolnej nastroje homofobiczne, wykluczenie i przemoc. Badania pokazują, że nawet 2/3 młodzieży LGBT myślało o samobójstwie, przypadki przemocy rówieśniczej wobec tej grupy są wyjątkowo drastyczne.

W naszej opinii opisane powyżej treści naruszają normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”, Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32.ust. 1 „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Przypominamy jednocześnie, że preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe głosi, iż „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.”

W związku z powyższym fundacja zwraca się z pytaniami: Czy Dyrekcja szkoły podstawowej nr 10 w Rzeszowie akceptuje opisane powyżej treści proponowane społeczności szkolnej pod adresem http://www.sp10.net/pedagog-szkolny/? Czy i w jaki sposób dyrekcja szkoły zamierza zareagować na opisane w niniejszym piśmie nieprawidłowości w pracy pedagoga szkolnego? Czy i w jaki sposób dyrekcja zapewnia lub zamierza zapewnić równość praw oraz zabezpieczyć przed indoktrynacją religijną, wykluczeniem, dyskryminacją i przemocą całą społeczność szkolną, w tym szczególnie uczniów i rodziców niekatolickich oraz z mniejszości religijnych? Czy  i w jaki sposób chronią lub zamierzają Państwo chronić młodzież LGBT przed wykluczeniem i przemocą?  Czy w Państwa szkole istnieją standardy rzetelnego informowania o dokonaniach nauki, jeśli tak – to jakie? Niektóre teksty publikowane przez pedagog szkolną nie zawierają informacji o autorze, a sformułowanie przypisów i bibliografii w cytowanym artykule p.Pączek budzi wątpliwości, w związku z czym chcemy również zapytać: Czy w Państwa szkole dzieci i młodzież są nauczane, jak prawidłowo oznaczać autorstwo tekstów i cytatów oraz np. czym jest plagiat?

W załączeniu przesyłamy Państwu również rekomendacje fundacji wraz z przykładami dobrych praktyk, opracowane na podstawie badań ankietowych oraz działań prowadzonych w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (www.rownoscwszkole.pl).              

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 13.09.2019r. wpłynęła odpowiedź od Pana Dyrektora Alberta Murjasa. Zostaliśmy poinformowani, że materiały zostały usunięte ze strony internetowej placówki.

Pełna treść pisma: