Inauguracja roku katechetycznego, wychowawcy zaprowadzą uczniów do kościoła – interwencja

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W dniu 13.09.2019r. fundacja wysłała pismo do Pani Ewy Nowackiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie w sprawie mszy zaplanowanej w miejsce zajęć dydaktycznych.

Na dzień 5. września 2019r. zaplanowano udział uczniów w mszy rzymskokatolickiej (w Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie). Rodzice, którzy nie wyrażali zgody na udział ich dzieci w mszy mogli poinformować wychowawcę, który w następstwie zaprowadzał uczennicę/ucznia do świetlicy, zabierając pozostałą część klasy na uroczystość szkolną.

Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”, Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”, Art. 53 ust. 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnychoraz jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Ponadto zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, że wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”. 

W związku z powyższym fundacja zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób szkoła pozyskała zgody rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła? Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w mszy przez dyrektora placówki czy ich udział był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w ich plan zajęć?  Czy w opinii dyrekcji, uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku ze wspomnianą praktyką organizowania wyjść na mszę dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego?

Wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Pełna treść pisma:

W dniu 27 września wpłynęła odpowiedź szkoły. W piśmie zostaliśmy poinformowani, że w kilku klasach msza została zaplanowana na ostatniej godzinie lekcyjnej i uczniowie innych wyznań poszli do domu lub spędzili czas na świetlicy szkolnej.