W przedszkolu podczas religii wszystkie dzieci pozostają w tej samej sali – list do fundacji

Aktualności Listy do fundacji Religia w przedszkolu

Dzień dobry,

jako, że nie wyraziliśmy udziału w zajęciach z religii w przedszkolu naszego Syna proszę o pomoc w wyjściu z następującej sytuacji. Syn uczęszcza do zerówki w przedszkolu. Jest jednym z 4 dzieci, których rodzice nie zgadzają się na udział ich dzieci w owych zajęciach. Mimo wszystko na czas trwania zajęć z religii dzieci pozostają w tej samej sali, chcąc nie chcąc słyszą i widzą wszystko co się dzieje. Czy ja jako rodzic mogę coś z tym zrobić? Był poruszany temat odbywania zajęć jako pierwszych lub ostatnich niestety usłyszeliśmy że tak się nie da. Czy na czas trwania takich zajęć jest szansa aby moje dziecko miało zapewniona jakąś opiekę? 

Dopisek fundacji/ Wzór pisma w sprawie zapewnienia właściwej opieki:

            Działając jako rodzic, a zarazem przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka uczęszczającego do …………………………………, zwracam się z wnioskiem o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawnych poprzez zapewnienie opieki dla dziecka nie uczestniczącego w lekcji religii w inny sposób niż poprzez nakazanie mu przebywania w sali, w której odbywają się te zajęcia. 

            W miejscu takim jak przedszkole publiczne wszystkie dzieci powinny być traktowane jednakowo, a więc powinny mieć takie same prawa, w sytuacji kiedy dziecko nie uczęszczające na lekcje religii przebywa w tej samej sali, w której odbywa się lekcja katechezy przedszkole rażąco narusza dobro osobiste małoletniego, jakim jest jego godność. 

            Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (zwanego dalej również Rozporządzeniem), przedszkole jest obowiązane zapewnić w czasie trwania lekcji religii opiekę lub zajęcia wychowawcze dzieciom, które nie korzystają z nauki religii. Przepis ten wskazuje opiekę lub zajęcia, które powinny odbywać się zamiast nauki religii w tym czasie, gdy pozostała część grupy uczestniczy w katechezie. Niezgodne z powyższym przepisem jest przebywanie dzieci nieuczęszczających na religię w tej samej sali, w której odbywa się lekcja. Należy wskazać także na przepis § 1 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Niewątpliwie natomiast nakazanie dziecku nieuczestniczącemu w lekcjach religii przebywanie w sali, gdzie odbywają się zajęcia, jest formą dyskryminacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. W powyższym przypadku naruszany jest interes dziecka przez Przedszkole. Przedszkole winno zorganizować zajęcia wychowawcze dla dzieci lub zapewnić im odpowiednią opiekę.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 i 2 Konwencji o prawach dziecka, Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania, będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. Przedszkole w opisanej sytuacji nie respektuje decyzji rodziców dotyczącej niezapisywania ich dzieci na lekcje religii. Powyższe normy, uszczegóławiane na poziomie krajowym w przepisach ustaw i rozporządzeń, stanowić muszą podstawy do prawidłowego kształtowania, rozwoju oraz zabezpieczania interesów dzieci, w tym także dzieci nieuczęszczających na lekcje religii. 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami; religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. W związku z tym to rodzice decydują o religijnym wychowaniu dziecka. Uczestnictwo dzieci, które nie są zapisane na lekcje religii rzymskokatolickiej w tych zajęciach jest istotnym naruszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Istotny jest też fakt nieakceptowania stanowiska ich rodziców dotyczącego uczestnictwa w tych zajęciach. 

                 Z związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o poszanowanie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawnych dotyczących organizowania lekcji religii w przedszkolu w taki sposób, aby nie została naruszona wolność sumienia i religii innych osób.