„Cała społeczność szkolna wraz z pocztem sztandarowym weźmie udział w uroczystej mszy” informuje szkoła na swojej stronie www – interwencja

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

W odpowiedzi na prośby rodziców i uczniów dnia 30 września fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, w którym prosimy o zmianę praktyki organizowania Święta szkoły.

Na dzień 27. września 2019 r. szkoła w miejsce planowych zajęć dydaktycznych zaplanowała udział uczniów w mszy rzymskokatolickiej w Kościele pw. św. Stanisława B.M. Pragniemy zwrócić uwagę dyrekcji szkoły, że wyjścia na uroczystości religijne powinny odbywać się poza ramowym planem zajęć. Wyjście grupy uczniów do kościoła nie powinno zmieniać planu lekcji całej szkoły i wyglądać, jak wspólne, zorganizowane wyjście szkolne.

Komunikat opublikowany przez szkołę na stronie www, również powinien wyraźnie podkreślać fakultatywny charakter i wskazywać organizatora (parafia, katecheta, związek wyznaniowy itp.) Natomiast w przypadku, gdy szkoła chce współorganizować takie wyjście dla chętnych uczniów np. w ramach katechezy lub z okazji święta – należy uściślić (zgodnie z przepisami prawa) charakter opieki sprawowanej nad grupą chętnych uczniów oraz pozyskać każdorazową zgodę pisemną rodzica, jak czynione jest to w przypadku innych wyjść czy zajęć ponadprogramowych.

Praktyka wskazywania w komunikacie szkoły, że cała społeczność szkolna wraz z pocztem sztandarowym weźmie udział w uroczystej mszy narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę
ich wyrażania w życiu publicznym,
Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32 ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych oraz jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, że wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców. 

W związku z powyższym fundacja zwraciła się z pytaniem, w jaki sposób szkoła pozyskała zgody rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła? Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w mszy przez dyrektora placówki i czy ich udział był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w ich plan zajęć?  Czy w opinii dyrekcji, uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku ze wspomnianą praktyką organizowania wyjść na mszę dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego? Dlaczego szkoła organizuje wyjście do kościoła na msze w trakcie obchodzenia oficjalnych (świeckich) uroczystości w sali gimnastycznej, a nie po nich?

Pełna treść pisma: