Szkoła niepubliczna a liczba godzin religii – stanowisko fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 2 października w lubelskiej Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł prasowy, nawiazujacy do ograniczenia liczby lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo w szkole im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. Kuria się na to nie zgadza, a kuratorium oświaty zapowiada w szkole kontrolę doraźna.

Link do artykułu: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,25258886,szkola-prywatna-zmniejszyla-liczbe-lekcji-religii-kuria-i-kuratorium.html?

W artykule cytowana jest wypowiedź prezeski fundacji. Jest również informacja o piśmie, które fundacja przesłała do wiadomości dziennikarki, będącym odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej na wątpliwości fundacji w kwestii religii w szkolnictwie niepublicznym.

W dniu 8 września 2017 r. fundacja w związku z wątpliwościami, z którymi zgłaszali się do nas rodzice, nauczyciele oraz uczniowie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, zwróciła się z pismem do Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewskiej będącym jednocześnie prośbą o wskazanie podstawy prawnej warunków i sposobu organizowania nauki religii i/lub etyki w szkołach niepublicznych na prawach szkół publicznych. Szczególną wątpliwość fundacji budziła kwestia zbierania oświadczeń rodziców deklarujących udział dziecka w zajęciach religii lub etyki (czy dopuszcza się deklaracje ustne).

Fundacja interpretowała obowiazujace prawo w taki sposób, że placówka niepubliczna decydująca się na uzyskanie uprawnień szkoły publicznej, w ramach konieczności przestrzegania przepisów określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy ma obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.).

Wynika to w szczególności z obowiązku stosowania zasad klasyfikacji i promowania uczniów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy, który odwołuje się z kolei do rozdziałów  3a i 3b Ustawy, obejmujących m.in. dyspozycję art. 44, a która wprost stanowi, że „Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia religii lub etyki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, oraz zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3″ a także dyspozycji art. 44 b ust. 6 która wskazuje, że „Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2.” Ponadto bez odpowiedniego stosowania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku nie jest możliwe poprawne  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonego na takich zasadach jak w szkołach publicznych, tj. nie dojdzie do gromadzenia przez niepubliczne placówki oświatowe oświadczeń rodziców lub uczniów o chęci uczęszczania na lekcje religii lub etyki, jak też może dojść do niewłaściwego wypełniania świadectw ukończenia szkoły, w tym w wyniku wpływu oceny (lub jej braku) z religii lub z etyki na średnią ocen. 

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwanej dalej Ustawą,:„Szkoła niepubliczna niebędąca niepubliczną szkoła artystyczna  może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli m.in: gdy prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Jednak otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź, datowana na 4 października 2017 r. zaprzeczyła interpretacji fundacji.

Pełna treść pisma:

W związku z powyższym stanowisko fundacji w sprawie zmniejszenia wymiaru godzin lekcji religii w szkołach niepublicznych jest następujące: Wymiar godzin przedmiotów nadobowiązkowych w szkołach prywatnych ustalany jest indywidualnie przez szkołę. Szkoła nie musi wpisywać do statutu liczby godzin zajęć dodatkowych (statut szkoły jest niejako konstytucją placówki edukacyjnej, ujmuje zasadnicze prawa i obowiązki). Oczywiście może się to spotkać ze sprzeciwem władz kościelnych, jednak nie ma podstaw prawnych aby sprzeciw ten był skuteczny.