Flagi Watykanu przed głównym wejściem do szkoły publicznej w Tarnowie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Przestrzeń publiczna

W dniu 17.10.2019 r. fundacja zwróciła się z pismem do Wójta Gminy Tarnów oraz Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów jako organu zarządzającego szkołą publiczną – IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, z prośbą o przywrócenie jej świeckiego charakteru.

Liceum nosi imię Jana Pawła II, jednak szkoła promując osobę Jana Pawła II w poniżej opisany sposób narusza zasadę neutralności światopoglądowej instytucji publicznej i wyklucza członków społeczności szkolnej niebędących wyznania rzymskokatolickiego.

Na dziedzińcu przed budynkiem szkoły znajdują się dwa maszty z flagami. Na lewym maszcie zawieszona została biało-czerwona flaga Polski, a na maszcie z prawej strony zawieszona jest flaga biało-żółta, flaga Watykanu, która bywa określana też jako „flaga papieska”. Ponadto barwy Watykanu są eksponowane w szkole na równi z barwami narodowymi. Na drugim piętrze budynku znajduje się miejsce poświęcone patronowi szkoły tj. m.in. tablice informujące o datach beatyfikacji i kanonizacji, tablice pamiątkowe i dwie wstęgi: biało-czerwona oraz biało-żółta.

W opinii fundacji obecność flagi innego państwa w instytucjach publicznych jest naruszeniem obowiązującego prawa w tym m.in. zasady bezstronności zawartej w Konstytucji. Uczniowie, nauczyciele i goście wchodzący do budynku są świadkami pewnego rodzaju „wyznania wiary” i zostają poinformowani o preferowanym przez szkołę światopoglądzie.

Uczniowie skarżą się, że godzi to w ich poczucie wspólnoty narodowej, a wspólne prezentowanie dwóch flag w publicznej szkole zrównuje polskość z katolicyzmem. Państwowa szkoła nie służy manifestowaniu czyichś poglądów i nie powinna promować żadnej instytucji religijnej, co ewidentnie ma tutaj miejsce.

W opinii fundacji kult patrona szkoły powinien opierać się na tym, co w tej osobie łączy wszystkich – niezależnie od ich wyznania i poglądów. W tym wypadku papież powinien być prezentowany ze świeckiego punktu widzenia i powinno się to koncentrować wyłącznie na uniwersalnych głoszonych przez niego wartościach m.in. szacunku do drugiego człowieka i współdziałania ludzi w ramach demokracji oraz informacjach ogólnych odnoszących się do jego osiągnięć ważnych dla Polski.

Przede wszystkim, wskazać należy, że praktyki szkoły naruszają określone w Konstytucji, a także aktach prawa międzynarodowego i krajowego, zasady niedyskryminacji, a także rozdziału kościoła od państwa, jak również powinność bezstronności religijnej i światopoglądowej organów władzy publicznej.

Jak stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Szkoła stanowi miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i dlatego powinna być  miejscem neutralnym światopoglądowo. W art. 53 ust. 3 Konstytucji wskazano iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Niewątpliwie wszystkie wskazane regulacje, jak również uszczegóławiające je przepisy prawa krajowego, zostały naruszone działaniami szkoły.

Pełna treść pisma:

Źródło zdjęcia Mapy Google

W dniu 28.10.2019 r. wpłynęło pismo z Gminy Tarnów z informacją o przekazaniu wniosku fundacji według właściwości (błędnie zaadresowane).

W dniu 13.11.2019 r. wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta Tarnowa, podpisana przez Panią Bogumiłę Porębską, Dyrektor Wydziału Edukacji:

W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi fundacja zwróciła się ponownie o interwencję ze strony organu zarządzającego szkołą.

Dnia 26 listopada wpłynęła kolejna odpowiedź z Urzędu Miasta Tarnowa – Wydział Edukacji, w której urząd odmawia zainteresowania sprawą i odsyła fundację do kuratorium.

W dniu 07.01.2020 r. fundacja zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Dnia 3 lutego 2020 r. wpłynęło pismo przewodnie od pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty (bez załącznika, o którym mowa w piśmie!). Kurator uznała, że flagi Watykanu eksponowane na terenie szkoły nie naruszają przepisów prawa oświatowego.

Fundacja wysłała pismo do kuratorium z prośbą o dosłanie załącznika tj. kserokopii wyjaśnień dyrektora szkoły. W dniu 01.04.2020 r. otrzymaliśmy od Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty pismo, które nie zostało uprzednio dołączone.

Pismo zawiera wyjaśnienia dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie. Dyrektor informuje, że „w prawie 15-letnim okresie funkcjonowania szkoły, której patronem jest Jan Paweł II nie zdarzyło się nigdy, aby ktokolwiek z uczniów, rodziców, pracowników szkoły, wnosił jakiekolwiek zastrzeżenia, co do wychowawczej działalności szkoły, jej rytuałów, a także form czci patrona liceum, które określone są w Statucie Szkoły, a co do których należą: biało-żółta flaga umieszczona na maszcie przed budynkiem szkoły oraz miejsce pamięci zlokalizowane na szkolnym korytarzu.”

Pełna treść stanowiska dyrekcji szkoły: