Program obchodów 120-lecia szkoły publicznej nr 32 w Krakowie: w czwartek przemarsz do Kościoła i msza, w piątek obchody w szkole – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Przestrzeń publiczna Religia/etyka w szkole

Działając w imieniu rodziców, którzy przekazali fundacji informacje o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji szkoły (pismo wysłane do wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa), a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 14 listopada 2019 r. z okazji jubileuszu 120-lecia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 78 zaplanowano udział uczniów i nauczycieli w mszy rzymskokatolickiej zgodnie z poniższym harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej placówki.

Program obchodów:
14 listopada (czwartek)
godz. 9:30       przemarsz do Kościoła Najświętszego Salwatora
godz. 10:00     Msza Św. w intencji całej Społeczności Szkolnej

15 listopada (piątek)
godz. 10:00     rozpoczęcie uroczystych obchodów 120-lecia w szkole

Praktyka organizowania święta szkoły publicznej, w harmonogramie którego znajduje się msza rzymskokatolicka, narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych oraz jest dyskryminująca i wykluczająca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Msza jako wydarzenie o charakterze wyznaniowym powinna pozostawać poza regułami szkolnymi, co pozwoli na nieujawnianie wyznania przez osoby nie chcące brać udziału w takim wydarzeniu, jak również na zachowanie konstytucyjnych standardów niedyskryminacji i równego traktowania uczniów. Dyrektor szkoły uważany jest za organ władzy publicznej, jako podmiot powołany w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 06 marca 2008 r., I OSK 1918/07 , M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – komentarz, Wrocław 2002). Nauczyciele pracujący w szkole pozostają w służbowej zależności wobec dyrektora. Z powyższych względów Szkoła powinna mieć na szczególnej uwadze treść art. 53 ust. 7 Konstytucji, stanowiący, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Pełna treść pisma:

W dniu 03.12.2019 r. wpłynęła odpowiedź dyrektora szkoły, Pani Ewy Poznańskiej. Dyrektor nie widzi nic niestosownego w organizacji mszy rzymskokatolickiej przy współudziale edukacyjnej placówki publicznej. Podkreśla, że klasy I-III miały zajęcia od godz. 8.00 a później był wymarsz na mszę. Uczniowie, którzy nie chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu mogli pójść do domu lub pozostać w szkolnej świetlicy. Po Mszy Św. zajęcia miały klasy starsze (IV-VIII). Dzień 14 listopada był normalnym dniem zajęć, pomiędzy którymi miało miejsce wyjście do kościoła. Dzień 15 listopada był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Pełna treść pisma: