Konkursy ku czci JP II i usuwanie komentarzy z pytaniem o świeckość w profilu szkoły publicznej na Facebooku – pismo fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 25 maja fundacja wysłała pismo do dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim w związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook, których wyrazem są treści naruszające wolność sumienia oraz standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych.

W profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Broniewskiego-w-Makowie-Mazowieckim-562636343894915/ przedstawiane są treści o charakterze religijnym formułowane w taki sposób, jakby przynależność do Kościoła katolickiego była obowiązkowa dla wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie oraz rodzice nieidentyfikujący się z wyznaniem katolickim odczuwają presję na udział w wydarzeniach, które ich nie dotyczą (indoktrynacja religijna) oraz czują się wykluczeni ze szkolnej społeczności, której oferowane są konkursy o charakterze wyznaniowym, czyli z definicji nie dedykowane wszystkim uczniom ale wyróżnionej grupie.

Dodatkowo niepokoi styl prowadzenia profilu, na kierowane tam pytania padają nielogiczne odpowiedzi, komentarze są kasowane, cenzurowana jest dyskusja (załączamy ilustrację, zrzut z ekranu nielogicznej odpowiedzi i jednocześnie ocenzurowanej treści, przykładów nieuzasadnionej cenzury jest więcej).

W opinii fundacji opisane powyżej treści naruszają normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym (dyrektor szkoły jest również przedstawicielem władz publicznych), Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32.ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe głosi, iż Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

W związku z powyższym fundacja zwróciła się z pytaniami: Czy Dyrekcja szkoły podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim akceptuje opisane powyżej treści proponowane społeczności szkolnej pod adresem https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-1-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Broniewskiego-w-Makowie-Mazowieckim-562636343894915/ ? Czy szkoła posiada regulamin profilu Facebook oraz określiła odpowiedzialność osób prowadzących profil? Czy dyrekcja szkoły akceptuje działania cenzorskie w postaci bezpodstawnego usuwania komentarzy osób odwiedzających profil  szkoły? Czy i w jaki sposób dyrekcja szkoły zamierza zareagować na opisane w niniejszym piśmie nieprawidłowości? Czy i w jaki sposób dyrekcja zapewnia lub zamierza zapewnić równość praw oraz zabezpieczyć przed indoktrynacją religijną, wykluczeniem, dyskryminacją i przemocą całą społeczność szkolną, w tym szczególnie uczniów i rodziców niekatolickich oraz z mniejszości religijnych?