Kampania informacyjna „Pierwsze zebranie” – projekt Równość w Szkole

Aktualności Działania Historia Fundacji Religia w przedszkolu Religia/etyka w szkole

Drodzy Rodzice!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego startujemy z kampanią informacyjną dotyczącą zasad organizacji zajęć z religii i etyki w szkołach skierowaną do rodziców uczniów klas pierwszych, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach organizacyjnych.

Celem kampanii informacyjnej pt. „Pierwsze zebranie” jest przekazanie rodzicom informacji o przepisach prawnych normujących udział dzieci w lekcjach religii i etyki oraz ochrona ich praw i wolności wyznania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub/i etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub/i etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii czy też etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów
link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dyrektorzy-szk%C3%B3%C5%82-powinni-informowa%C4%87-rodzic%C3%B3w-i-uczni%C3%B3w-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-organizacji-lekcji-religii

Podkreślamy zatem, że podstawowym konstytucyjnym prawem każdego rodzica na pierwszym zebraniu jest „prawo do milczenia”. (art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Jeśli rodzice nie złożą oświadczenia w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub etyki, dziecko nie uczęszcza na takie lekcje. Władze szkolne nie mają uprawnienia do zadawania rodzicom dalszych pytań lub czynienia uwag, co do udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki.

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii i etyki i wpisania do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia.

Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom/uczennicom „nieobecności usprawiedliwionej” lub zwolnienia, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub etykę.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia/uczennicy, który/a z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983) (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000983/O/D20200983.pdf ) oraz informacjami zamieszczonymi stronie projektu rownoscwszkole.pl.

Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji członkom rodzin, przyjaciołom lub znajomym, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach organizacyjnych w swoich szkołach lub przedszkolach, by mieli pełną świadomość obowiązującego stanu prawnego i mogli reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Zachęcamy również do aktywnego wsparcia rodziców, którzy będą uczestniczyć w pierwszych zebraniach w waszych szkołach lub przedszkolach poprzez przesłanie e-mailem do dyrekcji szkoły prośby o udostępnienie rodzicom rzetelnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z etyki lub/i religii.

Poniżej przedstawiamy wzór takiej wiadomości:

 Szanowna Pani/Pan Dyrektor

Jako rodzic uczennicy/ucznia naszej szkoły, celem zapewnienia wszystkim rodzicom uczennic i uczniów pełnej informacji o zasadach zgłaszania uczestnictwa dzieci w zajęciach z religii lub etyki uprzejmie proszę Panią/Pana o umieszczenie – przed terminem pierwszych zebrań organizacyjnych w nowym roku szkolnym – na tablicy ogłoszeń w szkole, a także na stronie internetowej naszej szkoły pisemnej informacji o zasadach udziału dzieci w zajęciach z religii i etyki.

W tym zakresie informuję o opublikowaniu w dniu 28 maja 2020 r. obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 r. poz. 983). (link –
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000983/O/D20200983.pdf )

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędnym warunkiem udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii lub etyki.  

Jednocześnie, jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 29 września 2018 r. (pismo znak  XI.5601.4.2016.JS), kierowanym do Ministra Edukacji Narodowej  „Naruszeniem wolności sumienia i wyznania oraz prawa do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania jest żądanie składania deklaracji o odmowie uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki, czy też wymaganie wyrażenia życzenia udziału w takich zajęciach w obecności innych rodziców lub uczniów.”  link: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dyrektorzy-szk%C3%B3%C5%82-powinni-informowa%C4%87-rodzic%C3%B3w-i-uczni%C3%B3w-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-organizacji-lekcji-religii

Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie wskazuje na potrzebę informowania rodziców przez Dyrektorów szkół o zasadach organizacji lekcji religii lub etyki w szkołach.     

Uczeń/uczennica nieuczęszczający/a na lekcje religii lub/i etyki nie powinien/na widzieć tego przedmiotu w swoim planie zajęć w dzienniku elektronicznym. Szkoła jest zobowiązana do utworzenia oddziału wirtualnego dla grupy z religii i etyki i wpisać do oddziału wszystkich uczniów zapisanych na te zajęcia. Niezgodne z prawem jest wpisywanie uczniom „nieobecności usprawiedliwionej” lub „zwolnienia”, jeżeli nigdy nie byli zapisani na religię lub etykę.

Nauczyciel religii nie wpisuje w dzienniku elektronicznym żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności ucznia/uczennicy, który/a z własnego wyboru lub wyboru rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego ucznia mniej.

Z poważaniem

xxx

W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony www.rownoscwszkole.pl lub o przesłanie informacji drogą mailową na adres rownoscwszkole@gmail.com.

Podsumowanie kampanii informacyjnej „Równość w Szkole”

Kampania prowadzona była w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), poprzez publikację infografik i płatną promocję na Facebooku.

Na głównym profilu fundacji na Facebooku opublikowanych zostało 7 postów, które dotarły łącznie do 85 tys. osób, a odwiedzających profil było cztery razy więcej niż zazwyczaj. Na profilu projektu „Równość w Szkole” na Facebooku opublikowaliśmy 11 postów, które dotarły do 381 tys. osób.

12 tweetów dotyczących kampanii wywołało znaczący wzrost zainteresowania profilem i działaniami fundacji. Wszystkie tweety opublikowane we wrześniu dotarły łącznie do 77 tys. osób.

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach tradycyjnych. Artykuły z wykorzystaniem publikowanych przez nas informacji ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej, na portalu mamadu.pl, oko.press ale też prawo.pl w sekcji oświatowej.

Linki:

https://wyborcza.pl/7,162657,26265202,w-sprawie-religii-masz-prawo-milczec-sciagawka-przed-pierwszym.html

https://mamadu.pl/148477,jak-wypisac-dziecko-z-religii-w-szkole-nie-trzeba-podpisywac-oswiadczen

https://oko.press/na-religie-marsz-obostrzenia-pandemiczne-w-szkolach/

https://www.prawo.pl/oswiata/zasady-organizowania-lekcji-religii-ktore-godziny-e-dziennik,387318.html