„Nieobecność usprawiedliwiona” lub „zwolnienie” w dzienniku elektronicznym ucznia, który nie uczęszcza na religię niezgodne z prawem

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.librus.pl

„Religia nie jest dla Ucznia przedmiotem obowiązkowym. Rodzice mogą nie mieć życzenia, aby ich dziecko uczyło się religii. Jednocześnie szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze Uczniowi, który na religię nie uczęszcza.

Jeżeli opiekę na Uczniem w czasie lekcji religii sprawuje Nauczyciel bibliotekarz, to ma on obowiązek prowadzić ewidencję obecności Ucznia z podpisem Nauczyciela. Potwierdza ona odpowiedzialność Nauczyciela za bezpieczeństwo Ucznia na tych zajęciach.

Natomiast Nauczyciel religii w dzienniku lekcyjnym nie wpisuje żadnej informacji dotyczącej obecności/nieobecności Ucznia, który z wyboru Rodziców nie uczestniczy w lekcjach religii. Do zestawień frekwencji w klasie liczy się na lekcjach religii jednego Ucznia mniej.

W opisanym przypadku Uczeń nie jest Uczniem zwolnionym z lekcji religii, ale Uczniem, który z wyboru Rodziców nie korzysta z nauki religii.

Podstawa prawna: 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36; poz. 155 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r.; poz. 1170);
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Link do wypowiedzi eksperta Librus (Edycja posta z dnia 18.09.2020 r. link nie działa, jest nowa strona Librus) https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/obecnosc-ucznia-ktory-nie-uczestniczy-wlekcjach-religii/

Wzór wniosku do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o niewpisywanie „zwolnień” i „nieobecności usprawiedliwionej” z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a został udostępniony przez fundację na stronie projektu rownoscwszkole.pl w zakładce „do pobrania”.

http://librusdlaopornych.blogspot.com/2018/09/jak-dodac-klasy-wirtualne-w-librusie.html

Wzór skargi do Kuratorium Oświaty w przypadku gdy wychowawca/dyrekcja szkoły nie przychyli się do wniosku rodziców o nieodnotowywanie zwolnień i nieobecności z religii, na którą uczeń/uczennica nie jest zapisany/a znajdą Państwo tutaj: https://www.rownoscwszkole.pl/obecnosc-ucznia-ktory-nie-uczestniczy-wlekcjach-religii

A na dowód tego, że „da się” chwalimy się Państwu pięknymi podziękowaniami od rodzica.