Ogłoszenia parafialne na drzwiach wejściowych do szkoły publicznej – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

 Lublin, 25 września 2020 r.

Szanowny Pan Jan Balicki
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia

Działając w imieniu uczniów oraz rodziców, którzy przekazali fundacji informacje o treściach umieszczonych na głównych drzwiach wejściowych do zarządzanej przez Pana placówki publicznej, zwracamy się z prośbą o ich usunięcie i dochowanie należytej staranności w przyszłości, aby zapobiec naruszaniu bezstronności światopoglądowej władz publicznych, a także świeckiego charakteru szkół finansowanych przez wszystkich obywateli, niezależnie od ich światopoglądu.

Plakaty informujące o zagrożeniach wynikających z płci kulturowej firmowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich czy zaproszenie parafii rzymskokatolickiej na pokaz filmu pt. „Nieplanowane” są treściami wyraźnie nacechowanymi światopoglądowo. Warto też zauważyć, że w powyższy sposób reklamowane są treści wysoce kontrowersyjne, a wspomniany film oskarżany jest o fałszowanie faktów. Dariusz Oko znany jest jako autor treści ocenianych szeroko jako nienawistne.

Do zarządzanej przez Pana placówki uczęszczają uczniowie i uczennice różnych wyznań i światopoglądów, nie jest to placówka wyznaniowa. Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie wszystkim uczennicom i uczniom poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

Ponadto Konstytucja RP nakłada na Pana jako przedstawiciela władzy publicznej obowiązek przestrzegania Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym  i art. 10 ust. 1 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Art. 48 Konstytucji RP wskazuje: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zgodnie z art. 53 Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

 Przypominamy jednocześnie, że preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe głosi, iż Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ponadto zgodnie z  art. 6. ustawy „Karta nauczyciela” nauczyciel obowiązany jest  kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

              W załączeniu przesyłam Panu rekomendacje fundacji wraz z przykładami dobrych praktyk, opracowane na podstawie badań ankietowych oraz działań prowadzonych w ramach projektu Równość w Szkole.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji o podjętych działaniach z zachowaniem formy pisemnej.

Z szacunkiem
Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Dnia 14.10.2020 r. wpłynęła odpowiedź na pismo fundacji. Dyrektor informuje, że plakat został zawieszony bez wiedzy i zgody dyrekcji szkoły. Plakat został usunięty.

Pozostaje tajemnicą, czy osoby, które plakat zawiesiły zostały zidentyfikowane i czy ewentualnie wyciągnięto wobec nich konsekwencje (służbowe?). Zastanawiamy się również, czy w następstwie tej sytuacji szkoła wdroży rozwiązania, które pozwolą na zapobieganie tego rodzaju incydentom w przyszłości? Czy za każdym razem organizacje pozarządowe będą zmuszone zwracać się z prośbą o zdjęcie takich komunikatów?

Pan Dyrektor rekomenduje nam rozwiązania w sposobie komunikacji, które znamy, akceptujemy i wykorzystujemy w naszej pracy społecznej stosownie do sytuacji. Wielokrotnie próbowaliśmy korespondować z władzami szkolnymi drogą elektroniczną, jednak zbyt często okazywało się, że „wiadomość wpadła do spamu” lub „nikt jej nie odczytał”.

Sytuacje, w których interweniujemy tego właśnie wymagają. Zależało nam na tym, aby plakaty nie wisiały 14 dni zanim sekretariat szkoły odebrałby list.

Upubliczniamy naszą korespondencję do władz publicznych jak również odpowiedzi napływające od adresatów.