Modlitwa o koniec epidemii koronawirusa w profilu szkoły publicznej na Fb w Trzebini – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dnia 22 października fundacja skierowała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, Pani Grażyny Gąsior w sprawie treści udostępnianych na szkolnym fan page’u na portalu Facebook.

W profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook przedstawiane są treści o charakterze religijnym formułowane w taki sposób, jakby przynależność do Kościoła katolickiego była dla uczniów szkoły niemal obowiązkowa. Uczniowie oraz rodzice nieidentyfikujący się z wyznaniem katolickim mogą w opisywanej sytuacji odczuwać presję na udział w wydarzeniach, które ich nie dotyczą (indoktrynacja religijna) lub wykluczenie ze szkolnej społeczności, której oferowane są konkursy o charakterze wyznaniowym czy modlitwa, czyli z definicji nie dedykowane wszystkim uczniom, ale wyróżnionej grupie.

Dodatkowo niepokoi styl prowadzenia profilu, na kierowane tam wątpliwości padają nielogiczne odpowiedzi (werbalizm), krytyczne komentarze są kasowane (ostatecznie wraz z samymi wpisami, które podlegały krytyce), a autorzy krytyki, wśród których znajdują się członkowie szkolnej społeczności, oskarżani są bezpodstawnie o stosowanie mowy nienawiści. Załączamy poniżej ilustrację, zrzuty z ekranu, które zawierają fragmenty dwóch niedawnych wpisów, z których jeden nawoływał do modlitwy, a drugi ją relacjonował – obydwa zostały ostatecznie w wyniku krytyki wykasowane przez administratorkę.

W opinii fundacji opisane powyżej treści naruszają normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (dyrektor szkoły jest również przedstawicielem władz publicznych), Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32.ust. 1 „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Przypominamy jednocześnie, że preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe głosi, iż „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.”

W związku z powyższym fundacja zwraca się z pytaniami: Czy Dyrekcja szkoły podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini akceptuje opisane powyżej treści proponowane społeczności szkolnej pod adresem https://www.facebook.com/Szko%c5%82a-Podstawowa-nr-8-w-Trzebini-108081460619845/? Czy szkoła posiada regulamin profilu Facebook oraz określiła odpowiedzialność osób prowadzących profil? Czy nauczycielka katechezy to jedyny administrator szkolnego profilu FB? Czy dyrekcja szkoły akceptuje działania cenzorskie w postaci bezpodstawnego usuwania komentarzy osób odwiedzających profil  szkoły? Jak ww. działania mają się do wolności słowa jako podstawowej wartości demokracji konstytucyjnej? Czy i w jaki sposób dyrekcja szkoły zamierza zareagować na opisane w niniejszym piśmie nieprawidłowości? Czy i w jaki sposób dyrekcja zapewnia lub zamierza zapewnić równość praw oraz zabezpieczyć przed indoktrynacją religijną, wykluczeniem, dyskryminacją i przemocą całą społeczność szkolną, w tym szczególnie uczniów i rodziców niekatolickich oraz z mniejszości religijnych?

W szczególności chcemy zapytać, czy dyrekcja szkoły zgadza się z następującym stwierdzeniem nauczycielki opublikowanym na szkolnym profilu FB: „Panuje opinia, że każdemu przysługuje prawo włączenia się w całość społeczności z własnymi normami i przekonaniami. Stąd odwołujący się do wartości innych niż chrześcijańskie, nie mogą rościć sobie prawa do rozumności, wskazującej wierzącym poślednie miejsce w prezentowanej przez nich wersji przeżywania rzeczywistości. Takie ujęcie świadczyłoby bowiem o przesądności rozumu, niezdolnego wyjść poza skończoność oraz myślenie wolne od uprzedzeń. Również sceptycyzmowi i agnostycyzmowi nie przysługuje ostatnie słowo w kwestii, czy skończony rozsądek – jeśli nie sam z siebie, to przecież dzięki objawieniu nieskończonej mądrości Boga – można złączyć z prawdą na fundamencie wolności.” W ocenie fundacji powyższa opinia jest nie tylko obraźliwa wobec osób, które byłyby skłonne swój światopogląd określić jako np. agnostycyzm, ale jest także przykładem werbalizmu – nie dowodzi niczego, a zamieniając w niej kluczowe słowa na inne można nie udowodnić dowolnej tezy. Czy taki tekst zostałby opublikowany, gdyby zwrot „innych niż chrześcijańskie” zamienić na „innych niż ateistyczne” albo gdyby  „sceptycyzmowi i agnostycyzmowi” zamienić na „chrześcijaństwu i katolicyzmowi”?

W dniu 06.11.2020 r. wpłynęła odpowiedź na pismo fundacji. Niestety trudno znaleźć w nim odpowiedzi na większość postawionych przez nas pytań 🙁