„Oświadczenie dotyczące udziału w lekcji religii” nie może być wymagane przez szkołę w procesie rekrutacyjnym – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 19 marca 2021 r. fundacja wysłała pismo interwencyjne do dyrekcji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 25 w Tarnowie w związku z niezgodnymi z obowiązującym prawem zapisów w Kwestionariuszu Przyjęcia Ucznia w ramach rekrutacji w roku 2020/2021.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędną przesłanką dla udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora szkoły od rodzica (opiekuna prawnego), oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska dziecka oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki. Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii lub etyki.  

Z istoty rzeczy ewentualne życzenie co do udziału uczennicy lub ucznia w zajęciach z określonej religii (szczególna kategoria danych osobowych), może być złożone po formalnym zakończeniu rekrutacji dzieci do przedszkola lub szkoły, a zatem nie powinno być zawarte w standardowym kwestionariuszu osobowym kandydatki lub kandydata do przedszkola lub szkoły. Informacja o tym czy rodzice chcą posłać dziecko na religię w przedszkolu lub szkole nie jest niezbędna w procedurze rekrutacyjnej do przedszkola lub szkoły.  

Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.   

Podkreślamy zatem, że podstawowym konstytucyjnym prawem każdego rodzica  w trakcie procedur rekrutacyjnych jest „prawo do milczenia” (art. 53 ust. 7 Konstytucji RP).

Władze szkolne nie mają  uprawnienia do zadawania rodzicom pytań lub czynienia uwag co do ewentualnego udziału dziecka w zajęciach z religii lub etyki zarówno w postępowaniach rekrutacyjnych jak też i później, już po przyjęciu do przedszkola lub szkoły.

Jeśli rodzice nie złożą z własnej inicjatywy oświadczenia w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub etyki, po jego przyjęciu do przedszkola lub szkoły, dziecko nie uczęszcza na takie lekcje.