Dyskryminujące i bezprawne oświadczenia dot. udziału w lekcjach religii w IV LO w Tarnowie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Dnia 21 marca fundacja wysłała pismo interwencyjne do dyrekcji IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Norwida 22 dotyczące niezgodnych z prawem oświatowym zapisów we wzorze oświadczenia w sprawie uczęszczania na lekcje religii.

Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Przyjęta przez szkołę procedura nie może również kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli.

Szkoła obliguje również uczniów do składania oświadczeń pod nazwą „zwolnienie z lekcji religii” w związku z tym, że nie zostali zapisani na te zajęcia (dodatkowe). Interesująca procedura prawda?

Uczeń pełnoletni również musi prosić szkołę, aby zwolniła go z obecności na dodatkowych zajęciach (religii), ponieważ się nie zapisał (!).

Działania Szkoły w tym zakresie nie mają podstawy prawnej i są nielegalne. W myśl art. 11 Kodeksu cywilnego: „Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.” Oznacza to, że od tego momentu uczeń posiada pełną zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

Pomimo ukończenia osiemnastu lat i nabycia pełnej zdolności do czynności prawnych szkoła zobowiązuje uczniów do pozostawania na jej terenie w trakcie, kiedy odbywają się zajęcia lekcyjne, w których nie uczestniczą (religia). Takie działanie szkoły należy uznać za nieuzasadnione i pozbawione podstawy prawnej.

W momencie ukończenia osiemnastu lat ustaje jednocześnie władza rodzicielska, a wraz z nią wykonywana przez rodziców lub prawnych opiekunów funkcja opiekuńcza, analogicznie również szkoła nie odpowiada od tego momentu za bezpieczeństwo ucznia w trakcie zajęć, ponieważ z mocy prawa jest uprawniony do swobodnego dysponowania swoim czasem, w tym również opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, szczególnie takich, w których nie uczestniczy.

Zastanawiamy się co z lekcjami etyki w tej szkole? Wzorów oświadczeń dotyczących wyrażenia chęci udziału w tych lekcjach na stronie internetowej szkoły nie znaleźliśmy.