„Największe wydarzenia w historii sprawuje Kościół …” „Gdyby Chrystus nie powstał z martwych nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt”, „Czas odradzania się wiary w Chrystusa”, indoktrynacja poprzez profil szkoły publicznej na Fb – I LO w Lublinie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 30 marca fundacja skierowała pismo do dyrekcji I LO im. S. Staszica w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublin w sprawie indoktrynujących treści umieszczanych w profilu szkoły na Fb.

Lublin, 30 marca 2021 r.

Stanisław Stoń
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 ul. Aleje Racławickie 26
20-400 Lublin
dyrekcja@lo1.lublin.eu
 

do wiadomości:
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
krzysztof.zuk@lublin.eu

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając z upoważnienia rodziców, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook publikowane są treści naruszające wolność sumienia oraz standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych. Treści te mają charakter indoktrynujący i uznają światopogląd rzymskokatolicki jako jedyny należący na szacunek i uwagę uczniów oraz wszystkich osób, które profil szkoły obserwują.

W związku z powyższym proszę o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej.

Żadna religia nie powinna wpływać na działania edukacyjne w polskiej szkole publicznej. Szkoła publiczna winna być szkołą przyjazną dla wszystkich dzieci, niezależnie od światopoglądu ich rodziców i ich samych. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 10 ust. 1 wyraźnie określa, że  Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami; religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Ponadto zwracam również uwagę, że praktyka promowania wydarzeń religijnych przez szkołę narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych a także jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych. Sytuacja ta może również powodować napięcia wśród uczniów i przyczynić się do dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Z związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o poszanowanie przepisów międzynarodowych i krajowych dotyczących swobody wyznania.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku
Dorota Wójcik
prezeska zarządu