Dyrektor szkoły jako organ władzy publicznej nie może organizować rekolekcji! Fundacja pyta dyrektora III LO w Zielonej Górze na jakiej podstawie prawnej współorganizuje rekolekcje prowadzone w profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook?

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 30 marca fundacja skierowała pisma do dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, do wiadomości Prezydenta Zielonej Góry z prośbą o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej.

Zbigniew Kościk
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Strzelecka 9
65-452 Zielona Góra
sekretariat@lo3.pl

do wiadomości:
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra
Biuro Prezydenta Miasta
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
sekretariat1@um.zielona-gora.pl

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnych zasad państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa pragnę powiadomić o nieprawidłowościach w prowadzeniu profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook, których wyrazem są treści naruszające wolność sumienia oraz standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych  (link: https://www.facebook.com/lo3zielonagora/photos/a.212776815423024/4249453078422024/?type=3&theater)

W związku z powyższym proszę o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej.

Ponadto wnoszę o wskazanie podstawy prawnej w oparciu, o którą szkoła publiczna tj. III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze jest współorganizatorem rekolekcji pod tytułem „Bądź Gotów”, w ramach których w dniu 29 marca 2021 roku od godz. 10.30 była prowadzona katecheza przez księdza katolickiego a na dzień 31 marca 2021 roku od godz. 10.35 do godz. 11.35  planowane jest zorganizowanie spotkania online z innym księdzem katolickim?

Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach w § 10 ust. 1 wskazuje, że Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.

W związku z powyższym szkoła jest zobowiązana zebrać oświadczenia rodziców, którzy zwalniają dzieci z zajęć dydaktycznych na rekolekcje. Jednocześnie dla uczniów, którzy nie zostali zwolnieni ze szkoły przez rodziców (lub po ukończeniu 18 lat sami nie zwolnili się z zajęć szkolnych) szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia.

Żadna religia nie powinna wpływać na działania edukacyjne w polskiej szkole publicznej. Szkoła publiczna winna być szkołą przyjazną dla wszystkich dzieci, niezależnie od światopoglądu ich rodziców i ich samych. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 10 ust. 1 wyraźnie określa, że  Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii  i przekonań

W związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne podjęcie działań.

Z wyrazami szacunku
Dorota Wójcik
prezeska zarządu


W dniu 20 kwietnia 2021 r., z powodu braku odpowiedzi, fundacja wysłała pismo ponownie.