Rekrutacja do szkół „bez presji”, rodzic ma prawo do milczenia w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii. Interwencja fundacji w sprawie niewłaściwych pytań w Kwestionariuszach Osobowych dla kandydatów do szkół w Pile.

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 25 maja 2021 r.

Dyrekcja Centrum Kształcenia „Nauka” Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 6
64-920 Piła
sekretariat@nauka.pila.pl

dot. niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w Kwestionariuszu Osobowym dla kandydatów do klas pierwszych liceum i technikum

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa zwracam się do Państwa z wnioskiem o zmianę sposobu odbierania oświadczeń w sprawie udziału uczniów w lekcjach religii.

W szkołach niepublicznych nauczanie religii/etyki może być zorganizowane, przy czym decyduje o tym dyrektor szkoły. Organizacja zajęć nie może być jednak dowolna i nie może naruszać Konstytucji RP czy innych aktów normatywnych odnoszących się do wolności myśli, sumienia i wyznania. Ocena z religii wpisywana jest na świadectwie promocyjnym i ukończenia szkoły, które są dokumentami urzędowymi. Ponadto ocena z religii wpływa na średnią ocen, w związku z tym warunki jej organizowania i kształcenia muszą być oparte na zasadach porównywalnych ze szkołami publicznymi.

W związku z powyższym w szkołach niepublicznych, mających uprawnienia szkół publicznych proponuje się przyjęcie dobrych praktyk postępowania, w ramach których zasady stosowane w szkołach publicznych są traktowane jako minimalny standard ochrony praw i wolności konstytucyjnych uczennic, uczniów i rodziców.        

Zgodnie z prawem oświatowym w szkołach publicznych to rodzice samodzielnie występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach określonej religii lub etyki.

Nie jest przy tym dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów pełnoletnich oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę.

Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli w sprawie wyznania.

Z istoty rzeczy życzenie rodziców nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być zawarte w Kwestionariuszu Osobowym kandydatki lub kandydata do szkoły, których dane osobowe są przetwarzane w procedurze rekrutacyjnej (cel przetwarzania danych osobowych – dane wrażliwe).

W związku z powyższym wnoszę o odpowiednią zmianę stosowanego przez Państwa w roku szkolnym 2021/2022 wzoru Kwestionariusza, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania kandydatek lub kandydatów na lekcje określonej religii i wprowadzenie procedur odbierania od rodziców przyjętych do szkoły uczennic i uczniów, pisemnych wniosków obejmujących życzenie nauki religii określonego wyznania lub etyki.   

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek fundacji.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

https://nauka.pila.pl/wp-content/uploads/2021/03/Podanie-do-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cego.pdf