„Czas odradzania się wiary w Chrystusa”, rekolekcje i indoktrynacja w szkolnym profilu na Fb – I LO im. S. Staszica w Lublinie – interwencja fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 30 marca fundacja skierowała pismo do dyrekcji I LO im. S. Staszica w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublin w sprawie indoktrynujących treści umieszczanych w profilu szkoły na Fb.

Lublin, 30 marca 2021 r.

Stanisław Stoń
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 ul. Aleje Racławickie 26
20-400 Lublin
dyrekcja@lo1.lublin.eu
 

do wiadomości:
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
krzysztof.zuk@lublin.eu

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając z upoważnienia rodziców, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook publikowane są treści naruszające wolność sumienia oraz standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych. Treści te mają charakter indoktrynujący i uznają światopogląd rzymskokatolicki jako jedyny należący na szacunek i uwagę uczniów oraz wszystkich osób, które profil szkoły obserwują.

W związku z powyższym proszę o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej.

Żadna religia nie powinna wpływać na działania edukacyjne w polskiej szkole publicznej. Szkoła publiczna winna być szkołą przyjazną dla wszystkich dzieci, niezależnie od światopoglądu ich rodziców i ich samych. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 10 ust. 1 wyraźnie określa, że  Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami; religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Ponadto zwracam również uwagę, że praktyka promowania wydarzeń religijnych przez szkołę narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych a także jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych. Sytuacja ta może również powodować napięcia wśród uczniów i przyczynić się do dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób jest próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Z związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o poszanowanie przepisów międzynarodowych i krajowych dotyczących swobody wyznania.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku
Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 20 kwietnia 2021 r., z powodu braku odpowiedzi, fundacja wysłała pismo ponownie.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź od dyrekcji szkoły.

W dniu 11.05.2021 r. fundacja wysłała pismo do organu zarządzającego szkołą będące jednocześnie ponownym wnioskiem o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublina.

Ewa Dumkiewicz-Sprawka
Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
Urząd Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin
oswiata@lublin.eu

do wiadomości:
Stanisław Stoń
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 ul. Aleje Racławickie 26
20-400 Lublin
dyrekcja@lo1.lublin.eu

Praktyka organizowania rekolekcji rzymskokatolickich na portalu szkoły publicznej jest naruszeniem wolności sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż rzymskokatolicki i brakiem poszanowania dla konstytucyjnej wartości, jaką stanowi wolność wyznawania lub niewyznawania religii.

Władze samorządowe jako organ prowadzący są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa w prowadzonych placówkach, nie powinny więc akceptować tłumaczenia dyrekcji szkoły zawartego w piśmie z dnia 09.04.2021 r., które opiera się na przekonaniu, że szkoła publiczna jest z powodu tradycji szkołą wyznaniową (rzymskokatolicką) a na jej stronach można dowolnie publikować materiały o treściach religijnych i sakralnych, gdyż będą z nich korzystać wyłącznie rzymsko-katoliccy uczniowie, pozostali nie muszą.

W czasie gdy dyrektor szkoły wraz z katechetami organizował rekolekcje rzymskokatolickie w profilu szkoły, kościoły tego wyznania pozostawały otwarte, a uczniowie mogli uczestniczyć w prowadzonych tamże rekolekcjach.

Zgodnie z preambułą do ustawy o systemie oświaty, na którą powołuje się dyrektor szkoły, szkoła realizuje nauczanie i wychowanie przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, a nie system wartości rzymskich katolików. Respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, o którym mowa w preambule nie jest jednoznaczne z prowadzeniem indoktrynacji i praktyk religijnych w profilu szkoły publicznej.

Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia obrzędu o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz prawem oświatowym rodzice samodzielnie występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach religii danego wyznania oraz w uroczystościach religijnych lub też biorą w nich dobrowolny udział na zaproszenie katechetów. § 10 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wskazuje, że Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

W związku z powyższym szkoła jest zobowiązana zebrać oświadczenia rodziców, którzy zwalniają swoje dzieci z zajęć dydaktycznych na rekolekcje. Jednocześnie ma zapewnić uczniom, którzy nie zostali zwolnieni z zajęć szkolnych przez rodziców (lub po ukończeniu 18 lat sami nie zwolnili się z zajęć szkolnych) realizowanie funkcji wychowawczych lub opiekuńczych.

Jeżeli władze samorządowe będą biernie przyglądać się podobnym praktykom w lubelskich szkołach, w kolejnych miesiącach będziemy mogli obserwować transmisje rzymskokatolickich mszy świętych udostępniane bezpośrednio na stronach internetowych publicznych placówek oświatowych.

W dniu 28.05.2021 r. wpłynęła odpowiedź od Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin, Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki. Pani dyrektor nie dostrzega naruszeń w publikowaniu materiałów religijnych w portalu szkoły publicznej, jednocześnie powołując się na brak skarg od uczniów i ich rodziców. Można się zastanawiać czy gdyby skarga wpłynęła bezpośrednio od uczniów i ich rodziców to włodarze miasta Lublina uznają, że praktyka dyrektora szkoły jednak narusza prawa osób należących do mniejszości wyznaniowych?