Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim – interwencja fundacji w sprawie „deklaracji rezygnacji z zajęć religii” oraz wniosek o informację publiczną

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 7 września 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
 ul. Obr. Westerplatte 13
78-500 Drawsko Pomorskie
 e-mail:
kontakt@spdrawsko.pl

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu odbierania oświadczeń w sprawie udziału uczniów w lekcjach religii i/lub etyki.

Od rodziców uczniów uczęszczających do szkoły otrzymaliśmy informację, że rodzicom, którzy nie zapisali dzieci na zajęcia religii rzymskokatolickiej, szkoła przedkłada do podpisania druk pn.”Deklaracja rezygnacji z zajęć religii”, którego treść narusza obowiązujące przepisy oraz prawa obywatelskie.

Nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Przyjęta przez szkołę procedura nie może również kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli.

Tego rodzaju oświadczenia wymuszają pośrednio składanie deklaracji, że ich dziecko NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO w lekcjach religii, co jest niedopuszczalne.

Ponadto wnoszę o niezwłoczne utworzenie „klas wirtualnych’ dla tych uczennic i uczniów, którzy są zapisani na lekcje religii.

Program obejmujący dziennik elektroniczny umożliwia utworzenie dla lekcji religii tzw. „klasy wirtualnej”, która pozwoli kierować informacje tylko do oznaczonego grona adresatów – tj. rodziców dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach. Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też, co gorsza, by w dzienniku elektronicznym odnotowywano zwolnienie czy nieobecność ucznia z lekcji religii w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii. Przetwarzanie danych osobowych przez katechetę w tym zakresie nie ma podstawy prawnej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Rodzic ucznia który nie został zapisany na lekcje religii umiejscowione na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, nie powinien widzieć tego przedmiotu w planie zajęć dziecka. Co za tym idzie dziecko nie ma obowiązku przebywania w szkole, a szkoła nie ma obowiązku opiekowania się nim, zaś rodzice nie muszą „przejmować opieki na skutek rezygnacji z udziału w religii”, jeśli religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. W jaki sposób wyrażane jest życzenie rodziców, by ich dzieci uczęszczały na lekcje religii lub/i etyki? Jeśli jest to druk prosimy o udostępnienie treści druku.
  2. Czy i w jaki sposób rodzice są informowani o prawie do zapisania dziecka na lekcje etyki?
  3. Czy w szkole organizowane są lekcje etyki dla chętnych uczniów?
  4. Czy wzór deklaracji rezygnacji z lekcji etyki jest udostępniany uczniom, których rodzice nie zapisali na te zajęcia dodatkowe?
  5. Czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W związku z brakiem odpowiedzi ze szkoły w dniu 23 września wysłaliśmy przedsądowe wezwanie do wykonania obowiązku, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W dniu 28 października 2021 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.

Szanowni Państwo,

W Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim organizujemy lekcje religii/etyki na życzenie rodziców/prawnych opiekunów. To oni składają oświadczenie o chęci uczestnictwa w zajęciach w trakcie zapisywania dziecka do szkoły czy oddziału przedszkolnego. Mogą to zrobić również na pierwszym zebraniu z rodzicami. To oświadczenie obowiązuje podczas całej nauki dziecka w szkole.

Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie z dnia 23 września 2021 r. :

  1. W jaki sposób wyrażane jest życzenie rodziców, by ich dzieci uczęszczały na lekcje religii lub/i etyki? Jeśli jest to druk prosimy o udostępnienie treści druku?

Życzenie rodziców, by ich dzieci uczęszczały na lekcje religii lub/i etyki jest wyrażane w formie oświadczenia (załącznik).

  • Czy i w jaki sposób rodzice są informowani o prawie do zapisania dziecka na lekcje etyki?

Informacje dotyczące zapisania dziecka na lekcje etyki otrzymują rodzice/prawni opiekunowie w chwili zapisu dziecka do szkoły/ oddziału przedszkolnego i na pierwszym zebraniu rodziców.

  • Czy w szkole organizowane są lekcje etyki dla chętnych uczniów?

Tak, lekcje etyki są organizowane dla wszystkich uczniów chętnych klas I-VIII.

  • Czy wzór deklaracji rezygnacji z lekcji etyki jest udostępniany uczniom, których rodzice nie zapisali na te zajęcia dodatkowe?

Wzór deklaracji rezygnacji z lekcji etyki/ religii jest udostępniany jedynie tym rodzicom, którzy wcześniej wyrazili życzenie, by ich dzieci uczęszczały na te zajęcia.

  • Czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym? –

Tak, wychowawcy utworzyli w dziennikach elektronicznych wirtualne klasy. Lista uczestników zajęć jest zgodna z deklaracjami złożonymi przez rodziców w latach poprzednich, jednocześnie jest na bieżąco aktualizowana, gdy wpływają deklaracje składane przez rodziców (zarówno oświadczenia o uczestnictwie jak i rezygnacji z zajęć).

Z wyrazami szacunku
Lucyna Jabłońska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1