Pismo do SP w Nadmie (gmina Radzymin) z wnioskiem o utworzenie „klas wirtualnych” i zapewnienie ograniczenia przetwarzania przez katechetę danych osobowych uczniów nieuczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 17 września 2021 r.

Dyrekcja Szkoła Podstawowa
 im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
ul. Szkolna 7
05-261 Nadma
e-mail: dyrektorspnadma@radzymin.pl

sprawa:  zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania    

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, w odpowiedzi na prośby rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne utworzenie „klas wirtualnych” dla tych uczennic i uczniów, którzy są zapisani na lekcje religii.

Program obejmujący dziennik elektroniczny umożliwia utworzenie dla lekcji religii tzw. „klasy wirtualnej”, która pozwoli kierować informacje tylko do oznaczonego grona adresatów – tj. rodziców dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach. Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też, co gorsza, by w dzienniku elektronicznym odnotowywano zwolnienie czy nieobecność ucznia z lekcji religii w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii. Przetwarzanie danych osobowych przez katechetę w tym zakresie nie ma podstawy prawnej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Szersze informacje na temat operacyjnych aspektów tworzenia „klasy wirtualnej” są dostępne np. pod adresem http://librusdlaopornych.blogspot.com/2018/09/jak-dodac-klasy-wirtualne-w-librusie.html.

Rodzic ucznia który nie został zapisany na lekcje religii umiejscowione na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, nie powinien widzieć tego przedmiotu w planie zajęć dziecka. Co za tym idzie dziecko nie ma obowiązku przebywania w szkole, a szkoła nie ma obowiązku opiekowania się nim, jeśli religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

W związku z powyższym wnoszę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej (tj. poprzez zaprzestanie przetwarzania danych w ww. zakresie) w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek fundacji z zachowaniem formy pisemnej (adres e-mail: fundacja.wor@gmail.com).

Z wyrazami szacunku
Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 11 października wpłynęła odpowiedź Pani Jolanty Ślebiody-Szatan, dyrektor szkoły.

W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi fundacja skierowała do Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Urzędu Gminy Radzymin (organ zarządzający szkołą) wniosek o zajęcie się sprawą.

W dniu 25 listopada wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie, podpisana przez Panią Krystynę Muchę, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego.

W dniu 30 listopada wpłynęła odpowiedź podpisana przez Pana Krzysztofa Czubę, Kierownika Biura Oświaty Miasta i Gminy Radzymin.

Wbrew informacji z pisma Kuratorium o tym, że „nadzór nad administrowaniem pracy szkoły, w tym dziennika elektronicznego prowadzi organ prowadzący szkołę” przedstawiciel urzędu stwierdza, że posiada on „zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora” i nie odpowiada za „organizację pracy szkoły”.

Fundacja przygotuje stosowną odpowiedź. Sytuacja, w której urząd nadzorujący organizację i administrację szkoły publicznej odmawia sobie możliwości jakiejkolwiek ingerencji w sposób działania dyrektora szkoły jest niedorzeczna.