W SP Nr 26 we Wrocławiu na etykę było zapisanych 117 uczniów. Kiedy powiadomiono, że będą o 7 rano 73 uczniów zrezygnowało. Religia w bloku zajęć obowiązkowych, bez „okienek” – pismo fundacji do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Departamentu Edukacji

Aktualności Działania Religia w przedszkolu Religia/etyka w szkole

Lublin, 14 października 2021 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12
ul. Suwalska 5
54-104 Wrocław
sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

1)     Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym w 2021/2022?

2)     Czy wszystkim chętnym osobom udział w zajęciach został zapewniony?

3)     Czy ktoś zrezygnował z udziału, pomimo wcześniej złożonego „życzenia udziału”. Jaki wskazywano powody rezygnacji?

4)     W jaki sposób szkoła informuje uczniów i ich rodziców o możliwości wyrażenia życzenia udziału w lekcjach etyki?

5)     Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie ich udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem uczniów do udziału w zajęciach? Czy w szkole obowiązuje określony druk oświadczenia, jeśli tak prosimy o załączenie?

6)     Czy zbieranie ww. oświadczeń jest ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym?

7)     Czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?

8)     Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci w I semestrze roku szkolnego 2021/2022? Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Prosimy nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu

9)     Czy uczniowie zapisani na lekcje etyki muszą oczekiwać na te zajęcia przed lub po lekcjach? Jeśli tak ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, których rodzice zapisali na lekcje etyki w szkole?

10)  Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, których rodzice zapisali na lekcje religii w szkole?

11)  Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, których rodzice nie zapisali na lekcje religii lub/i etyki w szkole?

12)  Czy poza zajęciami z etyki organizowanymi w szkole o godz. 7.10 („o” lekcyjna) organizowane są jeszcze inne zajęcia dodatkowe np. religii? Dla ilu klas/uczniów?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 20.10.2021 r. wpłynęła odpowiedź szkoły:

W związku z brakiem precyzyjnej odpowiedzi odpisaliśmy:

Szanowni Państwo,

nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie 12)  Czy poza zajęciami z etyki organizowanymi w szkole o godz. 7.10 („o” lekcyjna) organizowane są jeszcze inne zajęcia dodatkowe np. religii? Dla ilu klas/uczniów?
Ponadto wskazuję, że załączony druk oświadczenia rodziców zawiera pytanie naruszające zapisy Konstytucji RP. Czy zmienią Państwo druk?

Wnoszę również o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 3 o informację ilu rodziców (117 złożonych oświadczeń) zrezygnowało z udziału ich dzieci w lekcjach etyki (stan na dzień 25.10.2021 r.).

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 25.10.2021 r. wpłynęła odpowiedź szkoły:

Dzień dobry,
W odpowiedzi przesyłamy Państwu w załączeniu poprawione oświadczenia dot. Religii i etyki.
W uzupełnieniu do pytania 3: Aktualnie na zajęcia etyki uczęszcza 44 uczniów. 73 uczniów z zadeklarowanych 117 nie przychodzi na zajęcia. Kilkoro rodziców wskazało jako powód wypisania małą ilość dzieci w grupie lub godzinę na której odbywają się zajęcia.
Odnośnie odpowiedzi na pytanie 12 informujemy, że na godzinie „zero” tj. od godz. 7.05 organizowane są zajęcia według potrzeb dla wszystkich oddziałów szkoły, tj. 50 klas. Są to zajęcia WDŻ, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, eTwininng, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uczestniczy w nich 125 uczniów. 

Szkoła przesłała również zmieniony formularz, który nadal zawiera bezprawne oświadczenia negatywne (nie zgłaszam mojego dziecka na zajęcia religii/etyki).

W dniu 9 listopada 2021 r. fundacja wysłała wniosek o sprawdzenie nieprawidłowości w zakresie organizacji lekcji religii i etyki w szkole do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz do Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim.

W dniu 24 listopada wpłynęła odpowiedź od Dyrektor Wydziału Edukacji, Pani Ewy Monastyrskiej, w której w jednym zdaniu zostajemy poinformowani o tym, że urząd „otrzymywał już sygnały od rodziców uczniów dotyczące organizowania lekcji etyki”. Dalej urząd nie wyjaśnia co zrobił w sprawie, aby temu zapobiegać czy w ogóle zamierza temat etyki we wrocławskich szkołach publicznych podjąć. Pani dyrektor wspomina o „okienkach” w planach zajęć uczniów nieuczęszczających na katechezę, co zupełnie nie nawiązuje do poruszanych przez fundację kwestii dotyczących etyki.

Na koniec urząd stwierdza, że „organizacja religii” odbywa się zgodnie z przepisami prawa (pomija kwestię „oświadczeń negatywnych”).

A etyki?! Bo przecież o to pytaliśmy …


W dniu 09.12.2021 r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Kuratorium nie odniosło się do pierwszego punktu wniosku fundacji tj. informacji, że rodzice 73 uczniów zrezygnowali z udziału dzieci w lekcjach etyki.

Nie wiemy dlaczego kuratorium informuje nas o statystykach z roku szkolnego 2020/2021, a nie 2021/2022.

W 2020/2021 etyka była organizowana dla uczniów klas pierwszych i drugich o godz. 7.10 lub o godz. 16.40 (w piątek!). Klasy czwarte, piąte i siódme zajęcia z etyki miały o godz. 7.10 i 14.45 (w piątek!). Religia rzymskokatolicka była w bloku zajęć obowiązkowych i nie była to godz. 7.10.

Kuratorium Oświaty informuje również, że „dyrektorowi szkoły zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji stosowanych w szkole formularzy i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa”.

No cóż, lepiej późno niż wcale.