Jak często Twoje myśli zwracają się do Boga?, Jak ważna dla Ciebie jest wiara i religia? SP nr 30 w Lublinie ankietuje uczniów – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
ul. Nałkowskich 110
20-470 Lublin

poczta@sp30.lublin.eu

Działając w intencji ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, zgodnie z celami fundacji, którą reprezentuję, zwracam się z wnioskiem o  natychmiastowe wstrzymanie krzywdzących i naruszających prawo działań związanych z udostępnianiem uczniom szkoły (bez wiedzy rodziców) ankiety zawierającej pytania o częstotliwość udziału lub brak udziału dzieci w praktykach religijnych o poniższej treści:

Pyt. nr 28. „Jak ważna dla Ciebie jest WIARA, RELIGIA?”

Pyt. nr 29 „Jak często Twoje myśli zwracają się do Boga?”

Zwracam się również z apelem o uszanowanie wolności sumienia rodziców i uczniów oraz konstytucyjnych wartości wyrażonych m.in. w ustawie zasadniczej. Chcę podkreślić, że pytanie o tak wrażliwe kwestie jak praktyki religijne powinno się łączyć z wiedzą i  zgodą rodziców uczniów, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, ponadto również tak sformułowane pytania są pytaniami o wyznanie lub jego brak.

Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami; religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Rodzice decydują o ewentualnym religijnym wychowaniu dziecka, o jego udziale w praktykach religijnych, a zarówno rodzice jak i dzieci mają konstytucyjne prawo do zachowania milczenia w tej kwestii.Pytanie dzieci uczęszczających do szkoły publicznej o ich udział  (bądź brak udziału) w praktykach religijnych stanowczo koliduje również z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) naruszając prawo do milczenia.

Sytuacja powyższa narusza również art. 53 ust. 6 i ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Nie można również uznać konieczności wypełnienia ankiety za proces „dobrowolny”. Małoletnie dziecko nie odmawia wykonania polecenia zadanego przez wychowawcę podczas lekcji – godziny wychowawczej.

W przekonaniu organizacji, którą reprezentuję, żadna religia nie powinna wpływać na działania edukacyjne w polskiej szkole publicznej, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:  Czy zdaniem dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie udział w praktykach religijnych jest wartością? Czy stosunek uczniów do WIARY/RELIGII ma dla dyrekcji szkoły jakiekolwiek znaczenie i czy jest brany pod uwagę w działaniach podejmowanych w ramach procesu wychowawczego? Czy fakt, że „myśli uczniów często lub nigdy zwracają się do Boga”, o co zostali zapytani w ankiecie, może mieć wpływ na podejmowane działania wychowawcze?

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Na podstawie jakich dokumentów dyrekcja szkoły przekazała wychowawcom klas polecenie przekazania ankiety niepełnoletnim uczniom? Proszę o ich udostępnienie w odpowiedzi na wniosek.
  2. Czy dyrekcja szkoły zapoznała się z pełną treścią ankiety przed wydaniem polecenia służbowego dotyczącego jej dystrybucji?
  3. W jaki sposób dyrekcja szkoły uzyskała zgody od rodziców niepełnoletnich uczniów na wypełnianie ankiety?
  4. Kto jest autorem ankiety i w jakim celu została przeprowadzona?
  5. W jakim wieku byli najmłodsi uczniowie zaproszeni do wypełnienia ankiety?
  6. Czy dyrekcja otrzymała/otrzyma zbiorcze wyniki wypełnionych ankiet?
  7. W jakiej formie i kto ma/ będzie miał dostęp do wyników ankiety?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 10.02.2022 r. wpłynęła lakoniczna odpowiedź ze strony dyrekcji szkoły, która nie spełnia wymagań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W dniu 14.02.2021 r. wpłynęła odpowiedź dyrekcji.

W dniu 15.02.2022 r. wpłynęło kolejne pismo od Pani Dyrektor Małgorzaty Wiślickiej.

Na powyższe pismo fundacja udzieliła odpowiedzi.


Dnia 28 lutego 2022 r. fundacja skierowała do Dyrektor M. Wiślickiej przedsądowe wezwanie do wykonania obowiązku ustawowego.

W dniu 3 marca wpłynęła odpowiedź Dyrektor szkoły, Pani Małgorzaty Wiślickiej.

Komentarz fundacji:

Nie jest prawdą to, o czym informuje dyrekcja szkoły, że rodzice znali treść ankiet i mogli w jakikolwiek sposób zapobiec lub przestrzec swoje dzieci przed odpowiedzią na pytania o wiarę i religię.
Treść ankiety dla dzieci nie była znana rodzicom i nie mieli oni możliwości odstąpienia od programu. Uczniowie zostali poinformowani przez wychowawców o konieczności wypełnienia ankiety.