Obchody 25-lecia SP 28 we Wrocławiu połączone z poświęceniem sztandaru w kościele katolickim – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 7 czerwca 2022 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28
im. gen. Leopolda Okulickiego
ul. Grecka 59
54-406 Wrocław
e-mail: sekretariat@sp28.wroc.pl

Do wiadomości:
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
e-mail:
kum@um.wroc.pl

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu rodziców, którzy przekazali fundacji informacje o łamaniu praw mniejszości wyznaniowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 2 czerwca 2022 r. z okazji jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu „społeczność szkoły” zaplanowała udział uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości w uroczystościach poświęcenia nowego sztandaru szkoły (ufundowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Radę Rodziców, nauczycieli, uczniów i rodziców) podczas mszy w kościele rzymskokatolickim zgodnie z poniższym harmonogramem:

„O godz. 9.00 w asyście wojskowej, na mszy pod przewodnictwem o. biskupa Jacka Kicińskiego, zostanie poświęcony nowy sztandar szkoły. Na tę uroczystość zapraszamy całą społeczność szkoły: uczniów, rodziców i pracowników oraz absolwentów SP28 i mieszkańców Muchoboru Małego.

0 godz. 10.00 odbędzie się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych do szkoły przy ul. Greckiej 59. Uczniowie, niebiorący udziału w mszy św. będą uczestniczyć w zajęciach w budynku przy ul. Szkockiej.”

W portalu szkoły pojawił się oficjalny komunikat o treści jak niżej:

Patronat honorowy nad uroczystością objął m.in. Prezydent Wrocławia.

Praktyka organizowania święta szkoły publicznej, w harmonogramie którego znajduje się msza rzymskokatolicka, narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych oraz jest dyskryminująca i wykluczająca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Dyrektor szkoły uważany jest za organ władzy publicznej, jako podmiot powołany w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 06 marca 2008 r., I OSK 1918/07 , M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – komentarz, Wrocław 2002).

Msza jako wydarzenie o charakterze wyznaniowym powinna pozostawać poza regułami szkolnymi, co pozwoli na nieujawnianie wyznania przez osoby nie chcące brać udziału w takim wydarzeniu, jak również na zachowanie konstytucyjnych standardów niedyskryminacji i równego traktowania uczniów.

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na rażący brak poszanowania przez dyrektora szkoły prawa i reguł demokratycznych poprzez uprzywilejowanie światopoglądu katolickiego i promowanie religii rzymskokatolickiej w szkole oraz wykluczenie z uroczystości uczniów należących do światopoglądowych mniejszości.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji Wolność od Religii w obszarze zapobiegania dyskryminacji mniejszości bezwyznaniowej wiemy, iż rodzice należący do mniejszości obawiają się zgłaszać własne zastrzeżenia do dyrekcji szkół ze względu na częsty brak zrozumienia i kłopoty, które w następstwie mogą spotkać ich dzieci ze strony nauczycieli i rówieśników. Mamy również wątpliwości czy rodzice uczniów uczęszczających do szkoły mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec organizowania wydarzeń ogólnoszkolnych w instytucjach wyznaniowych oraz czy jawny sprzeciw jednego lub kilkorga rodziców wobec przedstawionego programu obchodów zostałby uszanowany przez dyrekcję szkoły i uczyniłby przebieg oficjalnych uroczystości szkolnych neutralnymi religijnie.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1)      Czy przebieg uroczystości był konsultowany z uczniami, nauczycielami i rodzicami?

2)      Jeśli przebieg uroczystości był konsultowany, to z kim i w jaki sposób zostali wybrani przedstawiciele społeczności szkolnej, z którymi konsultowany był przebieg uroczystości?

3)      W jaki sposób dyrekcja szkoły pozyskała zgody od rodziców niepełnoletnich uczniów na wyjście do kościoła w trakcie lekcji?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Dnia 15 czerwca 2022 r. wpłynęła odpowiedź na pismo fundacji. Dyrekcja szkoły informuje m.in., że „Msza św., która rozpoczynała uroczystości wprowadzenia nowego sztandaru, nawiązywała tylko do tradycji historycznych, a nie miała charakteru wyznaniowego„.