Szkoła w Michałowicach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w Kościele, a spotkanie z wychowawcami o nieokreślonej godzinie, po mszy – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia w przedszkolu Religia/etyka w szkole

W dniu 29 sierpnia 2022 r. fundacja skierowała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach (e-mail: sekretariat@spmichalowice.pl) o treści jn.:

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbywa się według następującego harmonogramu:

https://szkola.michalowice.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-2022-2023-dla-klas-0-3/ 

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbywa się w Kościele i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację rozpoczęcia roku szkolnego w Kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– o której godzinie odbywają się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w Kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostają oni o tym poinformowani przez Szkołę?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

– czy rodzice uczniów oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wyrazili już „życzenie” w sprawie udziału w lekcjach religii dowolnego wyznania w tym m.in. rzymskokatolickiego lub/i etyki?

– czy dyrekcja szkoły uważa, że wszyscy uczniowie i rodzice są katolikami i są zainteresowani uczestnictwem w mszy?

Powyższa sytuacja jest w opinii fundacji dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 30 sierpnia wpłynęła odpowiedź Dyrektor szkoły o treści:

Szanowni Państwo, informuję, że msza w kościele odbędzie się wyłącznie dla uczniów chętnych i nie jest ona częścią rozpoczęcia roku szkolnego. Wszyscy uczniowie mają spotykania z wychowawcami w szkole. Dziękuję za zwrócenie uwagi, informacja została poprawiona.

Pozdrawiam, Magdalena Fimowicz-Wasiak ========================================================= Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice tel. 022 723-86-21, fax 022 723-84-58 https://szkola.michalowice.pl/

Dziękujemy dyrekcji szkoły za pozytywną odpowiedź i naniesienie zmian.