I LO w Jeleniej Górze pyta rodziców uczniów czy dzieci NIE BĘDĄ uczestniczyły w zajęciach religii/etyki, naruszając przy tym „prawo do milczenia” w sprawie wyznania oraz ograniczając wolność wyznania i sumienia – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 27 lipca 2022 r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
 im. Stefana Żeromskiego
ul. Kochanowskiego 18
58-500 Jelenia Góra
zerom@4me.pl


dot. niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w Deklaracji  dot. udziału w zajęciach z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2022/2023

                        Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego pragnę zwrócić Państwa uwagę na następujące zagadnienie.

Na stronie internetowej szkoły został zamieszczony formularz pn. Deklaracji  dot. udziału w zajęciach z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2022/2023. W formularzu pytają Państwo o to czy uczennica/uczeń NIE BĘDZIE uczęszczał/a na zajęcia religii katolickiej lub/i lekcje etyki (link: zerom.4me.pl/klasy-ilo-przedmioty-dodatkowe-religia-etyka-wdzwr/

Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach „W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

  1. w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców
  2. w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie”.

Życzenie, o którym mowa powyżej jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia i jest wyrazem woli rodziców lub pełnoletnich uczniów. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione w każdym czasie.

Nie jest przy tym dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki.

Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.   Przyjęta przez szkołę procedura nie może również kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o zapewnienie w Państwa placówce oświatowej, finansowanej ze środków publicznych, poszanowania przepisów prawa oświatowego i zaprzestanie stosowania wadliwego formularza.

Będę wdzięczna za udzielenie informacji kiedy zmiany zostaną wprowadzone.

Z wyrazami szacunku
Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 4 sierpnia 2022 r. fundacja otrzymała odpowiedź od Pani Jolanty Paszowskiej, p.o. Dyrektora I LO w Jeleniej Górze.

W związku z otrzymaną odpowiedzią fundacja skierowała wniosek o pilne zajęcie się sprawą do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Departamentu Edukacji w Urzędzie Miasta Wrocławia.

Obowiązująca Deklaracja dla kandydatów/kandydatek do liceum.

W dniu 12 sierpnia wpłynęło kolejne pismo od Pani Jolanty Paszkowskiej, p.o. Dyrektora I LO w Jeleniej Górze, w której zostaliśmy zapewnieni, że „w kolejnym roku szkolnym zostanie opracowana nowa forma oświadczenia”.

Ponadto w dniu 30 sierpnia wpłynęła odpowiedź z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, które informuje, że w szkole przeprowadzono kontrolę doraźną, stwierdzono, iż oświadczenia nie odpowiadają przepisom prawa i wydano zalecenie, by od rodziców przyjmować wyłącznie życzenie uczestnictwa w lekcjach religii lub/i etyki.