Uczeń pełnoletni nie ma obowiązku pozostawać „pod opieką szkoły” podczas zajęć dodatkowych, w których nie uczestniczy – wzór sprzeciwu wobec nielegalnych działań szkoły

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Wyobraź sobie, że masz 18 lat i jesteś uczniem nieuczęszczającym na lekcje religii jednakże w konsekwencji masz obowiązek przebywać w bibliotece „pod opieką szkoły” dwie godziny tygodniowo.

Nie zgadzaj się na to, gdyż działania szkoły nie mają podstawy prawnej i są NIELEGALNE.

W momencie ukończenia osiemnastu lat ustaje władza rodzicielska, a wraz z nią wykonywana przez rodziców lub prawnych opiekunów funkcja opiekuńcza, analogicznie również szkoła nie odpowiada od tego momentu za bezpieczeństwo. Z mocy prawa jesteście uprawnieni do swobodnego dysponowania swoim czasem, w tym również opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, szczególnie takich, w których nie uczestniczycie.

Złóż swój sprzeciw do dyrekcji szkoły!

Wzór pisma znajdziesz tutaj:
Oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie wymuszania opieki https://rownoscwszkole.pl/do-pobrania