Pismo interwencyjne do II LO w Elblągu, w związku ze zgłoszonymi przez rodziców nieprawidłowościami

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 6 października 2022 r.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
ul. Królewiecka 42

82-300 Elbląg
e-mail: sekretariat@2lo.elblag.pl

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, w odpowiedzi na prośby rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, wnoszę o niezwłoczne utworzenie oddziałów wirtualnych dla tych uczennic i uczniów, którzy są zapisani na lekcje religii.

Program obejmujący dziennik elektroniczny umożliwia utworzenie dla lekcji religii tzw. „klasy wirtualnej”, która pozwoli kierować informacje tylko do oznaczonego grona adresatów – tj. rodziców dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach.

Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też, co gorsza, by w dzienniku elektronicznym odnotowywano zwolnienie czy nieobecność ucznia z lekcji religii w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii, jak ma to miejsce w zarządzanej przez Państwa placówce oświatowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez katechetę w tym zakresie nie ma podstawy prawnej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Rodzic ucznia który nie został zapisany na lekcje religii umiejscowione na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, nie powinien widzieć tego przedmiotu w planie zajęć dziecka. Co za tym idzie dziecko nie ma obowiązku przebywania w szkole, a szkoła nie ma obowiązku opiekowania się nim, zaś rodzice nie muszą „przejmować opieki na skutek rezygnacji z udziału w religii”, jeśli religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców w sprawie udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem ich niepełnoletnich dzieci do udziału w tych zajęciach?
 2. W jaki sposób wyrażane jest życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie uczęszczania na lekcje religii lub/i etyki? Jeśli jest to druk prosimy o udostępnienie treści druku.
 3. Czy i w jaki sposób rodzice oraz uczniowie są informowani o prawie do zapisania się na lekcje etyki (w tym o możliwości udziału w lekcjach religii i etyki jednocześnie)
 4. Czy w szkole organizowane są lekcje etyki dla chętnych uczniów?
 5. Czy lekcje etyki były organizowane w uprzednim roku szkolnym 2021/2022?
 6. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2020/2021 oraz w 2021/2022?
 7. Jeżeli szkoła otrzymała od rodziców lub pełnoletnich uczniów oświadczenia wskazujące na ich życzenie udziału w lekcjach etyki w ostatnich dwóch latach, czy udział w lekcjach został uczniom zapewniony? Jeżeli chętni uczniowie nie uczęszczali na lekcje etyki, pomimo uprzedniego wyrażenia życzenia, proszę o wskazanie powodu i informacji przekazanej zainteresowanym rodzicom/uczniom, a także czy szkoła ewentualnie przekazała otrzymane oświadczenia rodziców do organu zarządzającego szkołą?
 8. Czy w planach zajęć uczniów zapisanych na etykę, przedmiot jest widoczny analogicznie do katechezy, już z dniem 1 września?
 9. Czy w dzienniku elektronicznym uczniowie nieuczestniczący w dodatkowych zajęciach katechezy mają wpisane przez katechetów zwolnienie („zw”) lub „nieobecność z przyczyn szkolnych”?
 10. Ilu uczniów w szkole nie uczestniczy w zajęciach religii w roku szkolnym 2022/2023 (prosimy o wskazanie wyniku w ujęciu liczbowym i procentowym)?
 11. Ilu uczniów nie uczęszczających na zajęcia religii ma w swoim planie zajęć „okienka”?
 12. Ilu uczniów uczęszczających na zajęcia religii ma w swoim planie „okienka”?
 13. Czy szkoła organizuje zastępstwa z dodatkowych zajęć religii w miejsce obowiązkowych zajęć dydaktycznych? Jeśli tak, jak spędzają ten czas uczniowie nie uczęszczający na religię?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek fundacji w dniu 25 listopada 2022 r. skierowaliśmy przedsądowe wezwanie do wykonania obowiązku.

W dniu 1 grudnia wpłynęła odpowiedź szkoły.

Szkoła zaprzecza w swoim piśmie informacjom otrzymanym przez fundację od rodziców uczniów uczęszczających do placówki, dotyczących wstawiania „nieobecności” lub „zwolnienia” z religii uczniom, których rodzice nie wyrazili jeszcze „życzenia udziału” w zajęciach dodatkowych.

Pierwsze zebrania rodziców odbywają się w drugim tygodniu września i do tego czasu uczniowie, nigdy wcześniej niezapisani na religię, mają wstawianą „nieobecność”. Lekcje etyki nie są organizowane w szkole od lat. Rodzice otrzymują informację, że „etyki w szkole nie ma”, na pierwszych zebraniach otrzymują wyłącznie druk dot. życzenia udziału dziecka w zajęciach religii rzymsko-katolickiej, bez możliwości wskazania innego wyznania. Ponadto w miejsce zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zastępstwa z religii.