Agitacja Szkoły Podstawowej Nr 14 im. JP II w Radomiu na rzecz podpisywania petycji ORDO IURIS w sprawie wypowiedzi posłanki K. Jachiry dot. udziału głowy Kościoła w ukrywaniu pedofilii – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 8 grudnia 2022 r.

Szanowny Pan Jan Rychlicki
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej
im. Jana Pawła II w Radomiu
ul. Wierzbicka 81/83
26-612 Radom
email: sekretariat@psp14.radom.pl

Do wiadomości:
Biuro Poselskie Klaudii Jachiry
Nowy Świat 41A l. 64
00-042 Warszawa
email: klaudia.jachira@sejm.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając w imieniu rodziców, którzy przekazali nam informacje o praktykach naruszających standardy rozdziału instytucji państwowych od związków wyznaniowych, a także swobodę wyrażania opinii, uprzejmie prosimy o podjęcie pilnych działań, które przywrócą stan prawny wynikający z postanowień Konstytucji i ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią wszystkim uczniom i rodzicom komfort przynależności do inkluzywnej wspólnoty szkolnej.

W dniu 2 grudnia 2022 r. Pani Izabela Kaniewska, pracownica sekretariatu, skierowała poprzez dziennik elektroniczny Librus do wszystkich rodziców uczniów informację agitującą do podpisania petycji Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS skierowanej do posłanki Klaudii Jachiry, z wezwaniem skierowanym do pani poseł, dotyczącym „odwołania oskarżeń kierowanych wobec Jana Pawła II” oraz dokonania „publicznych przeprosin milionów Polaków, dla których Papież jest niekwestionowanym autorytetem”. Sekretarka opatrzyła wezwanie do rodziców i opiekunów podziękowaniem „za każdy głos” oraz apelowała o „rozpowszechnienie tej inicjatywy wśród bliskich, znajomych oraz wszystkich, którzy sprzeciwiają się oczernianiu św. Jana Pawła II.”

W opinii fundacji opisana powyżej praktyka szkoły narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (dyrektor szkoły jest również przedstawicielem władz publicznych), Art. 32.ust. 1 „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Przypominamy jednocześnie, że preambuła do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe głosi, iż „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.”

Chcemy także przypomnieć, iż swoboda wyrażania opinii jest jedną z podstawowych wartości demokratycznych, przynależy nie tylko posłankom i posłom RP ale również rodzicom uczniów uczęszczających do placówki publicznej. Obowiązkiem szkoły publicznej zaś jest w wartościach demokratycznych wychowywać. Tym bardziej szkoła nie powinna narzucać rodzicom określonych opinii, nie powinna agitować na rzecz inicjatyw organizacji religijnych i politycznych, gdyż narusza to gwarantowaną konstytucyjnie bezstronność instytucji publicznych. Dodatkowo w opinii fundacji, Instytut ORDO IURIS jest organizacją nie tylko religijną, ale też w czytelny sposób zaangażowaną w polityczne i partyjne spory. W tym kontekście można zapytać, czy godzi się dyrekcji szkoły publicznej wciągać rodziców i uczniów w spory o charakterze partyjnym i politycznym.

Pojawiające się w przestrzeni publicznej kolejne, liczne i weryfikowane przez dziennikarzy, relacje o tym, że Jan Paweł II świadomie i celowo ukrywał informacje o aktach pedofilii dokonywanych w szeregach Kościoła katolickiego, winny być przedmiotem indywidualnej analizy obywateli i obywatelek i dokonywać się swobodnie w ramach ich prawa do niezależnego, krytycznego myślenia.

Wspomniane publikacje na temat postępowania i odpowiedzialności Karola Wojtyły mogłyby być dobrym powodem co najmniej do zachowania ostrożności w ocenie meritum sprawy. Czy dyrekcja szkoły posiada odpowiednią wiedzę w tym obszarze, by zajmować tak jednoznaczne stanowisko w kwestii ewentualnych naruszeń w wykonywaniu obowiązków i moralnej odpowiedzialności głowy Kościoła katolickiego? Jak to się ma to wychowywania w prawdzie jako wartości?

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Kiedy wybrano Jana Pawła II na patrona Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu?
 2. Czy wybór ten był wyrazem woli wszystkich lub większości uczniów i uczennic uczęszczających wówczas do placówki, czy może nauczycieli lub dyrekcji szkoły?
 3. Jak przebiegał proces wyboru? Czy przedstawiono propozycje innych kandydatur na patrona? Czy wybór odbył się w drodze głosowania? Jeśli tak, jak kształtowały się proporcje głosów?
 4. Jakiego rodzaju procedury obowiązują w szkole w kwestii zmiany patrona szkoły, jeśli część rodziców wystąpiłoby z taką inicjatywą?
 5. Czy dyrektor szkoły planuje w przyszłości agitować na rzecz zakazu dystrybucji książek, artykułów prasowych czy też opracowań krytycznie odnoszących się do osoby Jana Pawła II i jego udziału w ukrywaniu czy też ignorowaniu pedofilii wśród księży rzymskokatolickich?
 6. Na czyje polecenie i w czyim imieniu p. Kaniewska  podjęła korespondencję w ww. sprawie?
 7. Czy cytowana petycja Ordo Iuris jest zbieżna z poglądami dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej  im. Jana Pawła II w Radomiu?
 8. Czy dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej
   im. Jana Pawła II w Radomiu oczekuje przeprosin od posłanki K. Jachiry?
 9. Czy rodzice oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu mogą mieć krytyczny stosunek wobec postępowania i przekonań Karola Wojtyły?
 10.  Czy w przypadku wyrażenia krytyki Karola Wojtyły uczniowie oraz rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu spotkają się z konsekwencjami w rodzaju zobowiązania do publicznych przeprosin?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 22.12.2022 r. wpłynęła odpowiedź Pana Jana Rychlickiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu.