Pismo interwencyjne do SP nr 2 w Pile w sprawie pytań o nieuczestniczenie w zajęciach religii i lekcjach etyki we wniosku o przyjęcie do klasy I

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 13 września 2022 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
ul. Roosevelta 12
64-920 Piła
e-mail: sp2@sp2pila.pl

dot. niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w formularzu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w ramach rekrutacji w roku 2022/2023

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa zwracam się do Państwa z wnioskiem o zmianę sposobu odbierania oświadczeń w sprawie udziału uczniów w lekcjach religii i/lub etyki.

Na zasadzie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

1)     w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców

2)     w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

Życzenie, o którym mowa powyżej jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione w każdym czasie.

Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że jedyną dopuszczalną prawnie formą wyrażenia woli uczestniczenia uczniów w lekcjach określonej religii lub etyki jest pisemne „życzenie”wyrażone przez rodziców.

Nie jest przy tym dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji poprzez konieczność dokonania skreśleń w formularzu) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę,  lub też przedkładanie rodzicom wzorów oświadczeń, które preferują wybór zajęć z jakiejkolwiek religii lub z etyki. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.   

Z istoty rzeczy życzenie rodziców nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej tj. kandydatki lub kandydata do szkoły, których dane osobowe są przetwarzane w procedurze rekrutacyjnej (cel przetwarzania danych osobowych).

Przyjęta przez szkołę procedura nie może również kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli (konieczność dokonania skreśleń w formularzu).

W związku z powyższym wnoszę o odpowiednią zmianę stosowanego przez Państwa wzoru wniosku, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania kandydatek lub kandydatów na lekcje określonej religii, jako informacji żądanej przez Państwa bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej korespondencji z ministerstwem z 2018 r. uznaje za wartą upowszechnienia dobrą praktykę, jaką jest rozdawanie rodzicom
i uczniom formularzy, w których zaznaczaliby, czy życzą sobie zorganizowania lekcji religii lub etyki. W formularzach powinna być informacja, że możliwe jest uczęszczanie jednocześnie na lekcje różnych religii i etyki. Dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty winni upowszechniać wiedzę, że uczniowie nie są zmuszeni wybierać między tymi lekcjami.


Załączam Państwu prawidłowy wzór oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczenie

na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wyrażam życzenie uczestniczenia mojego dziecka  ………………………………………………………  w lekcjach …………………. *

……………………….

* Należy wpisać nazwę przedmiotu: religia, etyka. Można wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach z obu przedmiotów jednocześnie. W przypadku wpisania religii należy wskazać, o które wyznanie chodzi.

 Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik

prezeska zarządu

Załączniki:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Szkoły i jednoczesnym pozostawieniem niezmienionego formularza w portalu internetowym placówki, w dniu 2 stycznia 2023r. fundacja skierowało pismo ponownie.W dniu 12 stycznia wpłynęła odpowiedź na pytania zadane przez fundację w trybie informacji publicznej, podpisana przez Panią Barbarę Ochocką Dyrektor szkoły. Formularz rekrutacyjny pozostał niezmieniony.

W związku z powyższym fundacja skieruje skargę do organu zarządzającego szkołą.

W dniu 23 stycznia fundacja skierowała pismo do Wydziału Oświaty w Pile.

Lublin, 23 stycznia 2023 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta w Pile
Plac Staszica 10
64-920 Piła
e-mail: oswiata@um.pila.pl

Do wiadomości:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
ul. Roosevelta 12
64-920 Piła
e-mail: sp2@sp2pila.pl

dot. niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w formularzu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w ramach rekrutacji w roku 2022/2023; wniosek o zmianę zapisów we wniosku na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych i mniejszości bezwyznaniowej, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa zwróciłam się do dyrekcji szkoły Podstawowej nr 2 w Pile z wnioskiem o zmianę sposobu odbierania oświadczeń w sprawie udziału uczniów w lekcjach religii i/lub etyki.

Pisma zostały wysłane w dniu 13 września 2022 r. oraz 2 stycznia 2023 r. Dyrekcja szkoły nie ustosunkowała się w żaden sposób do poruszonej w naszych pismach sprawy.

Podkreślamy, że nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa odbieranie przez szkołę lub przedszkole publiczne od rodziców lub uczniów oświadczeń (negatywnych deklaracji poprzez konieczność dokonania skreśleń w formularzu) wskazujących, że uczeń nie będzie uczęszczał na religię lub etykę. Procedura przyjmowania przedmiotowych oświadczeń od rodziców lub uczniów nie może bowiem naruszać dyspozycji art. 53 ust. 7 Konstytucji RP, który wskazuje, że Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Z istoty rzeczy życzenie rodziców w sprawie udziału dziecka w zajęciach religii bądź w lekcjach etyki, nie może być złożone przed zakończeniem kwalifikacji/rekrutacji dzieci do szkoły, a zatem z oczywistych względów nie może być zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej tj. kandydatki lub kandydata do szkoły, których dane osobowe są przetwarzane w procedurze rekrutacyjnej (cel przetwarzania danych osobowych).

Przyjęta przez szkołę procedura nie może również kolidować z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) przez naruszający prawo do milczenia wymóg negatywnego oświadczenia woli.

W związku z powyższym wnoszę o odpowiednią zmianę stosowanego przez szkołę wzoru wniosku, poprzez usunięcie jakichkolwiek odniesień dotyczących zamiaru uczęszczania kandydatek lub kandydatów na lekcje określonej religii, jako informacji żądanej bez podstawy prawnej, z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego,  jak i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę o udzielenie informacji zwrotnej w sprawie podjętych działań.

 Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Załączniki:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
  2. Korespondencja fundacji przesłana do szkoły

W dniu 25 stycznia wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miasta o treści jak poniżej:

Piła, dnia 25 stycznia 2023 r.  

Fundacja Wolność od Religii
Dorota Wój
cik

Prezeska zarządu

    Odpowiadając na e-mail skierowany do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły w dniu 23 stycznia 2023 r. informuję, że ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile zostały usunięte nieaktualne formularze rekrutacyjne. Jednocześnie informuję, że ze wzoru wniosku rekrutacyjnego na nowy rok szkolny usunięto zapisy dotyczące zamiaru uczęszczania dziecka na zajęcia religii. Nadmieniam, że z informacji otrzymanych od dyrekcji  szkoły wynika, że w dniu 12 stycznia br. udzielono Państwu odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do sekretariatu szkoły 05 stycznia.

Pozdrawiam
Agnieszka Cybulska

Urząd Miasta Piły
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Plac Staszica 10,
64-920 Piła

Odpowiedź fundacji:

Dzień dobry,

dziękuję uprzejmie za informację.
Jak podkreślałam w e-mailu fundacji, dyrekcja szkoły w swojej odpowiedzi z dnia 12 stycznia nie odniosła się do kwestii niewłaściwych dokumentów rekrutacyjnych.


Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu