Pytanie o nieuczęszczanie na zajęcia religii we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej w Dopiewcu – pismo interwencyjne

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole Uncategorized

W dniu 4 stycznia 2023 r. fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu w sprawie niezgodnych z prawem oświatowym druków oświadczeń związanych z udziałem w lekcjach etyki/religii.

Link do Załączników – portal szkoły:

https://spdopiewiec.szkolnastrona.pl/download/Wniosek%20o%20przyjecie%20do%20szkoly%20SP%20Dopiewiec%20(szkola%20obwodowa)%20(1)%20-%20Kopia.pdf

W związku z brakiem odpowiedzi w dniu 23 stycznia fundacja skierowała do szkoły przedsądowe wezwanie do wykonania obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podmiot publiczny ma obowiązek udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, spełniającej standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę (art. 16 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Wśród podmiotów publicznych wymienia się jednostki budżetowe, a właśnie w takiej formie prowadzone są samorządowe szkoły i placówki oświatowe (art. 2 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że samorządowa szkoła i placówka oświatowa udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.

W dniu 24 stycznia 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.

W związku z jej treścią, wyrażamy nadzieję, że w ramach równego traktowania obu przedmiotów – religii i etyki – lekcje etyki również będą umieszczane są w planie uczniów klas pierwszych.

Ponadto mamy nadzieję, że szkoła utworzy oddziały wirtualne dla uczniów zapisanych na katechezę lub/i etykę zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też, co gorsza, by w dzienniku elektronicznym odnotowywano zwolnienie czy nieobecność ucznia na lekcji religii w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii.

Przetwarzanie danych osobowych przez katechetę w tym zakresie nie ma podstawy prawnej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Rodzic ucznia który nie został zapisany na lekcje religii umiejscowione na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, nie powinien widzieć tego przedmiotu w planie zajęć dziecka. Co za tym idzie dziecko nie ma obowiązku przebywania w szkole, a szkoła nie ma obowiązku opiekowania się nim, zaś rodzice nie muszą „przejmować opieki na skutek rezygnacji z udziału w religii”, jeśli religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.