Msza święta na zakończenie roku szkolnego, katoliccy uczniowie SP nr 132 w Warszawie zaprowadzani są przez wychowawców do kościoła, pozostali idą do świetlicy – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 22 czerwca 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 132
im. Sándora Petőfiego
w Warszawie
ul. Grabowska 1
01-236 Warszawa
e-mail: sp132@eduwarszawa.pl

Szanowni Państwo,

Działając z upoważnienia i w imieniu uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 22 czerwca w miejsce zajęć dydaktycznych szkoła zaplanowała wyjście do kościoła na mszę rzymskokatolicką. Uczniowie mieli przebywać w kościele pod opieką wychowawców. Niepełnoletnie dzieci, które nie chciały iść z wychowawcami do kościoła zostały skierowane do świetlicy lub pod opiekę Pani Alicji Stanisławek.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o natychmiastowe zaprzestanie naruszania norm Konstytucji RP oraz dyskryminowania uczniów i nauczycieli należących do innych grup światopoglądowych niż katolicy.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”. 

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów i nauczycieli należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia
w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii
i przekonań.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

  1. W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła rzymskokatolickiego?
  2. W jaki sposób szkoła pozyskała zgodę wychowawców na wyjście z uczniami-katolikami do kościoła? Czy dyrekcja szkoły zleca wyjście na mszę i opiekę nad uczniami np. nauczycielom ateistom lub Św. Jehowy?

3.     Czy wychowawcy informowali o mszy (wydarzeniu religijnym) za pośrednictwem dziennika elektronicznego WSZYSTKICH RODZICÓW, również tych, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia religii?

4.     Czy dyrekcja szkoły prosiła uczniów – za pośrednictwem wychowawców, przez dziennik elektroniczny – o obecność na mszy?

5. Kto jest organizatorem „mszy na zakończenie roku szkolnego”?

6. Czy szkoła jest zaangażowana w równym stopniu w udział, odprowadzanie uczniów na msze organizowane w kościołach innych niż katolickie wyznań np. prawosławnym?

7. Ilu uczniów uczy się obecnie w szkole?

8. Ilu uczniów z Ukrainy uczy się obecnie w szkole?

9. Ilu uczniów w szkole uczęszcza na lekcje religii rzymskokatolickiej (proszę o wynik liczbowy i procentowy)?

10. Ilu uczniów w szkole uczęszcza na lekcje religii prawosławnej (proszę o wynik liczbowy i procentowy)?

11. Ilu uczniów w szkole uczęszcza na lekcje etyki (proszę o wynik liczbowy i procentowy)?

12. Czy szkoła organizuje lekcje religii innej niż rzymskokatolickiej np. prawosławnej, jeśli tak, ilu uczniów uczęszcza na te lekcje?

13. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców/opiekunów prawnych co do udziału ich dzieci w lekcjach religii rzymskokatolickiej szkoła otrzymała w roku szkolnym 2022/2023?

14. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców/opiekunów prawnych co do udziału ich dzieci w lekcjach religii prawosławnej szkoła otrzymała w roku szkolnym 2022/2023?

15. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2021/2022 oraz w 2022/2023?

16. W jaki sposób szkoła informuje uczniów i ich rodziców o możliwości wyrażenia życzenia udziału w lekcjach etyki i religii jednocześnie?

17. W jaki sposób wyrażane jest życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie uczęszczania na lekcje religii lub/i etyki? Jeśli jest to druk prosimy o udostępnienie treści druku.

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany powyżej adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 29 czerwca wpłynęła odpowiedź dyrekcji szkoły.

Niepokoi fakt, że Pani Katarzyna Górecka, Dyrektor szkoły, przyznaje, że zaproszenie na mszę rzymskokatolicką (odbywającą się w czasie planowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) zostało rozesłane do rodziców WSZYSTKICH uczniów, również tych (ok. 35%!), którzy nie zostali zapisani na zajęcia religii rzymskokatolickiej. Nie ma uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, co ma miejsce w tej Szkole. Otrzymywane treści religijne naruszają ich konstytucyjne prawo wolności sumienia i wyznania.

Rodzice dzieci zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej mieli „nie wyrazić zgody” jeśli nie życzą sobie udziału ich dzieci i przekazać tę informację wychowawcom. Dlaczego nie wymaga się oświadczeń pozytywnych – z wyrażoną zgodą, jak to odbywa się zazwyczaj w przypadku wycieczek szkolnych?

Jednakowoż jak wskazuje konstytucja i prawo oświatowe rodzice samodzielnie (!)występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach religii danego wyznania oraz w uroczystościach religijnych lub też biorą w nich dobrowolny udział na zaproszenie katechetów.

Ponadto, zwracamy uwagę, że nauczyciele, którzy nie są katolikami, muszą w tej placówce ODMAWIAĆ Dyrekcji, kiedy żąda się od nich wyjścia z uczniami do kościoła rzymskokatolickiego. Dyrekcja uważa, że nie narusza to ich prawa do wolności wyznania, jednak zadajemy sobie pytanie, na ile konieczne jest w oświacie publicznej wysyłanie nauczycieli z uczniami do kościoła? Jak czują się nauczyciele należący do mniejszości wyznaniowych lub osoby bezwyznaniowe w sytuacji, kiedy pracodawca pyta ich czy są gotowi wykonać zlecone przez niego zadanie (które jednocześnie nie jest zgodne z ich wolnością sumienia i wyznania)?. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nauczyciele katolicy są mniejszością, a pracując w szkole publicznej kilka razy w roku pytani są o to, czy zgodzą się wyjść z uczniami do np. Sali Królestwa Świadków Jehowy czy też muzułmańskiego meczetu?

Jak czuli się nauczyciele matematyki czy fizyki, kiedy zamiast przeprowadzić zajęcia dydaktyczne musieli wyjść z uczniami na mszę do kościoła? Jak czuli się również ze względu na „wyręczanie” katechetów, z których dwoje w tym dniu było na zwolnieniu. Czy ksiądz w takiej sytuacji nie może odwołać mszy? Czy uczniowie muszą być na niej obecni nawet wówczas gdy organizatorzy (katecheci i parafia) rozchorowali się?

Oczywiście uczniowie niekatoliccy zawsze w takich sytuacjach (msza święta szkolna 😉 ) odsyłani są na tzw. zajęcia opiekuńcze (bierna obecność) do świetlicy lub biblioteki. Nikt nie dba o to, aby 35% uczniów w szkole zapewnić jakieś interesujące zajęcia.

Dyrektor szkoły deklaruje, że Szkoła odprowadzi do Sali Królestwa czy meczetu uczniów danego wyznania, jeśli zostanie zgłoszone takie zapotrzebowanie.

W szkole 92 uczniów (13%) to dzieci z Ukrainy, w tym 45 uczniów uchodźczych. Na lekcje religii prawosławnej uczęszcza 6 z nich, zajęcia te organizowane są w punkcie katechetycznym. Szkoła nie otrzymała żadnego oświadczenia wskazującego na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w zajęciach religii PRAWOSŁAWNEJ.

We wrześniu 2022 rodzice ok. 20 uczniów z Ukrainy wyrazili życzenie udziału ich dzieci w lekcjach etyki (wszystkich oświadczeń zebrano 65).

Przypominamy jednocześnie, że szkoła ma obowiązek organizowania zajęć na terenie placówki, jeśli 7 rodziców złoży taką deklarację!

Na zajęcia religii rzymskokatolickiej zostało zapisanych 442 uczniów (64,80%).