Gmina Lipinki podlinkowuje stronę Stowarzyszenia Pokolenie JP II i od 24 lat opłaca uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Dlaczego? – interwencja fundacji

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna Uncategorized

Lublin, 31 lipca 2023 r.

Szanowny Pan Czesław Rakoczy
Wójt Gminy Lipinki
Urząd Gminy Lipinki
Lipinki 53 38-305
e-mail:
urzad@gminalipinki.pl

                   Szanowny Panie Wójcie,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, na prośbę mieszkańców powiatu gorlickiego, którzy przekazali nam informacje o sposobie organizowania uroczystości POWIERZENIA ZIEMI GORLICKIEJ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU (ostatnia odbyła się w dniu 16 kwietnia 2023 r.) wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy praktyka organizowania przez władze gminy święta religijnego w Kościele Parafialnym, w harmonogramie którego znajduje się msza rzymskokatolicka, nie narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym? Czy Wójt Gminy nie uważa jej za dyskryminującą i wykluczającą wobec mieszkańców bezwyznaniowych oraz przedstawicieli mniejszości wyznaniowych?

Według informacji udostępnianych mieszkańcom przez gminę „uroczystości organizowane są corocznie od 24 lat, tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy tj. w Święto Miłosierdzia Bożego, po tym jak Jan Paweł II wprowadził to święto w roku 1995 dla wszystkich diecezji w Polsce, natomiast w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 20 kwietnia 2000 r. Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła”.

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwaną dalej Ustawą, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakim trybie i jakiej formie prawnej zostały podjęte decyzje o umieszczeniu na www gminy linku do strony Pokolenie Jana Pawła II Wielkiego (https://jp2w.pl/)  – należącej do Stowarzyszenia Pokolenie Jana Pawła II? Czy Fundacja Wolność od Religii również może umieścić na stronie gminy link do naszego portalu?

Proszę o wskazanie obowiązującej procedury dla innych osób i organizacji zainteresowanych umieszczeniem linku na publicznej stronie gminnej.

2. W jakim trybie i w jakiej formie prawnej została podjęta decyzja o dorocznym charakterze uroczystości POWIERZENIA ZIEMI GORLICKIEJ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU?

3. W jakim trybie i jakiej formie prawnej zostały podjęte decyzje o sfinansowaniu organizacji  uroczystości  POWIERZENIA ZIEMI GORLICKIEJ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU?

4. Jak został zakwalifikowany w budżecie gminy poniesiony przy organizacji w/w uroczystości  POWIERZENIA ZIEMI GORLICKIEJ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU koszt cateringu w wysokości 16 708,51 zł. (kategoria wydatków)?

5. Czy oprócz kosztów usług cateringowych dla uczestników uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w roku 2023 r., Gmina Lipinki poniosła jeszcze jakieś inne koszty, związane z organizacją wskazanego wydarzenia? Co składało się wskazane koszty (oprócz usług cateringowych)? Ile wyniosły te koszty (oprócz usług cateringowych)?

6. Jakie koszty Gmina Lipinki poniosła w związku z organizacją uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w latach 1999 r. – 2022 r.?

7. Czy w związku z organizacją  uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w 2023 r., zaproszeni na wskazane wydarzenie zostali jacyś posłowie/posłanki na Sejm RP lub senatorowie/senatorski Senatu RP? Jeśli tak, to proszę o wskazanie danych ww. osób zaproszonych?

8. Czy w związku z organizacją  uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w latach 2013 r. – 2023 r., zaproszone na wskazane wydarzenie zostały osoby:

Prof. Andrzej Kochański

Prof. Bogdan Chazan

Dr hab. Zdzisława Kobylińska

Prof. Tadeusz Pietrucha

Prof. Krzysztof Motyka

Prof. Alina Midro

Dr hab. n. med. profesor Ewa Dmoch-Gajzlerska

Dr hab. Andrzej Lewandowicz

Dr hab. Krzysztof Wiak

Dr Jan Napoleon Saykiewicz

Dr Marcin Olszówka

Dr Justyna Melonowska

Dr Bartosz Lewandowski

Dr Filip Ludwin

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Jerzy Kwaśniewski

Dr hab. Jan Olszewski

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

Prof. Ewa Budzyńska

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz

Prof. dr hab. Anna Łabno

Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

Monika Leszczyńska

Magdalena Majkowska

Łukasz Bernaciński

Weronika Przebierała

Katarzyna Gęsiak

Rafał Dorosiński

Karina Bosak

Alicja Zdrojewska-Baran

Anna Szala

Sébastien Meuwissen

Zbigniew Przybyłowski

Monika Radecka

Anna Kubacka

Karolina Wiśniewska

Veronica Turetta

Paweł Szafraniec

Jakub Słoniowski

Wawrzyniec Knoblauch

Bartosz Malewski

Kamil Smulski

Beata Trochanowska

Aleksander Banacki

Dominik Owsianka

Przemysław Pietrzak

Marek Puzio

Kamila Zduńczyk

Dagmara Jaklewicz

Dominik Jabs

Wojciech Kościak

Błażej Zych

Aleksandra Siwek

Paulina Szczepańska

Piotr Kasperkiewicz

Filip Bator

Krzysztof Wąsowski

Ewa Dmoch Gajzlerska

Jakob Cornides

dr Piotr Sobański

Olaf Szczypiński

dr Michał Skwarzyński 

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 11 sierpnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź Wójta Gminy. Wójt uważa, że władz publicznych (w tym przedstawicieli wspólnoty samorządowej) nie obowiązuje żaden przepis prawa polskiego, który zakazuje udziału w otwartych i ogólnodostępnych uroczystościach, których częścią jest nabożeństwo. 


Organizacja i finansowanie Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu nie narusza w opinii wójta art. 25 ust. 2 Konstytucji RP odnoszącego się do zachowania neutralności światopoglądowej władz publicznych i nie wyklucza mniejszości wyznaniowych (chociaż przecież wójt finansuje nabożeństwa wyłącznie w obrządku wyznania rzymskokatolickiego)

 i nie narusza praw osób bezwyznaniowych.

Przypominamy w tym miejscu:

Art. 32. ust. 1 Konstytucji RP:Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 10 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965) Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Zatem podatnicy muszą finansować wydarzenia skrajnie religijne niezależnie od własnego światopoglądu.

Ponadto wójt przyznaje, że nie wie kto i kiedy wyraził zgodę na podlinkowanie strony o tematyce skrajnie religijnej (w wyznaniu rzymsko-katolickim) należącej do Stowarzyszenia Pokolenia Jana Pawła II. Jednak i tutaj wójt nie zauważa żadnych naruszeń prawa. Uznaje, że w zasadzie jednoosobowo może podejmować tego rodzaju decyzje. Tak się przypadkiem składa, że przychylność wójta dotyczy tylko jednego Stowarzyszenia.

Czy tak wypada, czy to jest królestwo wójta czy jednak państwo demokratyczne?

Wójt informuje również, że przez ostatnie 22 lata na organizację Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu Gminne Centrum Kultury przeznaczyło 152 317,70 zł.