Lekcje religii i etyki powinny się odbywać od samego początku roku szkolnego – tłumaczy Anna Kij, dyrektor w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Od wielu lat obserwujemy w fundacji, iż o ile zajęcia religii wpisane są w plany zajęć uczniów już od 1-go września, tak lekcje etyki rozpoczynają się nawet w połowie października (przykładem jest nasza ubiegłoroczna interwencja w SP nr 30 w Lublinie, gdzie pierwsze lekcje etyki odbyły się w połowie października. link).

Dyrektorzy zazwyczaj tłumaczą to tym, że zawsze znajdzie się uczeń zapisany na religię, a z etyką to nigdy nie wiadomo. Niestety taki sposób podejścia do zagadnienia powoduje zapętlające się problemy z dostępem do etyki w szkołach.

Rodzic wyraża życzenie udziału dziecka w lekcjach etyki podczas pierwszego zebrania, potem szkoła zastanawia się czy zorganizować zajęcia w szkole (powyżej 7 chętnych) czy może poza nią (1-7 osób chętnych), potem szuka nauczyciela, uzupełnia plan zajęć uczniów i wstawia etykę na godz. 7 rano lub 17 w piątek; potem uczniowie rezygnują, co wydaje się naturalne biorąc pod uwagę jak długo muszą przebywać w szkole nawet i bez „okienek” przed lub po etyce; potem szkoła zmienia plan i obcina jedną godzinę etyki w tygodniu (o tym decyduje dyrektor) lub odsyła chętnego ucznia do innej szkoły. W innej szkole etyka jest w czasie, kiedy nasz zainteresowany ma korki z angielskiego i w ten sposób pozbywamy się „problemu”. W szkole nie ma już chętnych na lekcje etyki 🙁

W portalu samorządowym pojawił się wczoraj artykuł, opowiadający historię dyrektor szkoły, która chciała zorganizować religię dopiero po otrzymaniu od rodziców deklaracji, że sobie tego życzą. Czyli zgodnie z prawem btw. Niestety nie spodobało się to dyrektorowi Wydziału Katechetycznego z woj. śląskiego, który skierował do szkoły kontrolę.

Kuratorium informuje:

Wcale nie jest powiedziane, że to musi być na zebraniu z rodzicami ogłoszone lub zebrane – tłumaczy Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, odwołując się do sytuacji, jaka miała miejsce w szkole ponadpodstawowej.

Każda szkoła to sobie organizuje inaczej, natomiast rok szkolny rozpoczyna się pierwszego września i od samego początku lekcje powinny się odbywać – tłumaczy Anna Kij.

Z powodu licznych nieprzyjemności, po tym incydencie dyrektorka szkoły znalazła – jak mówi – salomonowe rozwiązanie w sprawie zbierania deklaracji, które ma nadzieję, że ochroni ją przed kolejnymi nieprzyjemnościami, a jednocześnie pozwoli przestrzegać przepisów.

– W momencie, jak mamy listy przyjętych i jest potwierdzone w ten sposób, że te osoby będą naszymi uczniami, umieszczamy komunikat na naszej stronie internetowej, że jeśli ktoś jest zainteresowany – ale wyłącznie osoby, które chcą – można złożyć taką deklarację. A w tym dokumencie jest zawarta między innymi dodatkowa klauzula, że rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przed momentem, kiedy my już z mocy prawa mamy te zgodę – tłumaczy dyrektorka szkoły ponadpodstawowej.

Link do całego artykułu:

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/religia-w-szkolach-deklaracji-zbierac-nie-mozna-lekcje-organizowac-trzeba,482473.html

STANOWISKO FUNDACJI:


Jeśli rodzice nie złożą z własnej inicjatywy oświadczenia w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub etyki, po jego przyjęciu do przedszkola lub szkoły, dziecko nie uczęszcza na takie lekcje.

Dotyczy to uczniów klas pierwszych. W przypadku pozostałych uczniów zapisanych na religię lub/i etykę w poprzednim roku szkolnym obowiązuje zasada, że SĄ JUŻ ZAPISANI tj. etyka i religia w planach ich zajęć powinna być.

Nie może dochodzić do dyskryminujących sytuacji, jak w Szkole Podstawowej Nr 30, kiedy etykę organizuje się dopiero w połowie października chociaż w szkole są uczniowie zapisani na nią w poprzednich latach!

Ponadto jak informował w swoim wystąpieniu przedstawiciel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski „Domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od rodziców lub pełnoletnich uczniów dot. uczestnictwa w lekcjach religii jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji. Takie działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami państwowymi. O tym, jak należy interpretować ten przepis podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r. +(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia religii lub etyki+. Z przepisu tego wynika bezsprzecznie, iż pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym” .