Rozpoczęcie roku w SP nr 3 w Sochaczewie „po nabożeństwie” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 3 września 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3
 im. Bolesława Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew
e-mail: sp3podst@op.pl

               Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbywa się „po nabożeństwie” w kościele św. Wawrzyńca.

Zbiórka dla uczniów przed szkołą odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 8.30 dla klas młodszych i o 8.40 dla klas starszych. Jak informują Państwo na stronie szkoły: W tym dniu wychowawcy wszystkich klas i nauczyciele świetlicy zobowiązani są do zaznaczenia obecności ucznia w szkole

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– o której godzinie odbywają się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostaną oni o tym poinformowani przez Szkołę? Co oznacza „po nabożeństwie”?

– czy nauczyciele zostali zobowiązani do sprawdzania obecności uczniów w szkole czy w kościele? W którym momencie będzie sprawdzana obecność?

Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że komunikat opublikowany przez szkołę na stronie www (link: https://sp3.sochaczew.pl/aktualnosci/rozpoczecie-roku-szkolnego-20232024.html) powinien wyraźnie wskazywać organizatora (parafia, katecheta, związek wyznaniowy itp.) Natomiast w przypadku, gdy szkoła chce współorganizować takie wyjście dla chętnych uczniów np. w ramach katechezy – należy uściślić (zgodnie z przepisami prawa) charakter opieki sprawowanej nad grupą chętnych uczniów oraz pozyskać każdorazową zgodę pisemną rodzica, jak czynione jest to w przypadku innych wyjść czy zajęć ponadprogramowych.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, że wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców. 

Nadmieniam, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do kościoła. Tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza,
iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Szkoła realizuje zadania publiczne, ponadto dyrektor szkoły bezsprzecznie uznawany jest za organ władzy publicznej, jako podmiot powołany w drodze ustawy do organizacji i realizacji tych zadań (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 06 marca 2008 r., I OSK 1918/07 , M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Komentarz, Wrocław 2002). Wobec uznania dyrektora szkoły za organ władzy publicznej, a także mając na uwadze podległość służbową nauczycieli względem dyrektora, zarzut naruszenia art. 53 ust. 7 Konstytucji jest zasadny.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu