SP Nr 2 Jarosław: „Rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9 w kościele. „Po Mszy Św.” spotkanie z dyrektorem w sali” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 1 września 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Jana Pawła II 26
37-500 Jarosław
e-mail: dwojka@sp2.jaroslaw.pl

               Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

„Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r.
Godz. 9.00Msza św. w kościele p. w. Trójcy Przenajświętszej dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Po Mszy św. spotkanie wszystkich uczniów z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami klas na sali gimnastycznej.”

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbywa się w kościele i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację rozpoczęcia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– o której godzinie odbywają się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostają oni o tym poinformowani przez Szkołę?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż wydarzenia szkolne, zgodnie z neutralnym światopoglądowo statusem publicznych placówek oświatowych nie powinny rozpoczynać się mszą w kościele rzymsko-katolickim. Dyrektor szkoły może zaprosić wszystkich uczniów na uroczysty apel, a informacja o mszy powinna być informacją dodatkową. Zaproszenie na msze w kościele rzymsko-katolickim nie powinno być kierowane bezpośrednio przez Dyrektora a jedynie przez katechetę lub środowiska, z którymi szkoła współpracuje. Informacja powinna również wskazywać, iż udział we mszy w odróżnieniu od udziału w apelu ma charakter nadobowiązkowy.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 11 września 2023 r. wpłynęła odpowiedź od Pani Elżbiety Żurawskiej, Dyrektor Szkoły.