Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie – wniosek o udostępnienie informacji publicznej w związku z licznymi „okienkami” w planach zajęć uczniów nieuczestniczących w katechezie

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Szanowny Pan Jacek Tomczyk
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie
ul. Strzelecka 9
84-200 Wejherowo
e-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci w roku szkolnym 2023/2024? Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Prosimy nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu.
 2. Ilu uczniów uczy się obecnie w szkole?
 3. Ilu uczniów w szkole jest zapisanych na katechezę w roku szkolnym 2023/2024 (prosimy o wynik ilościowy i procentowy)?
 4. Ilu uczniów w szkole nie uczestniczy w zajęciach religii oraz etyki w roku szkolnym 2023/2024 (prosimy o wynik ilościowy i procentowy)?
 5. Ile jest oddziałów, w których więcej niż połowa uczniów nie uczestniczy w zajęciach religii w roku szkolnym 2023/2024? Czy religia w planach zajęć tych uczniów umieszczana jest w bloku zajęć obowiązkowych czy na pierwszej lub ostatnie godzinie lekcyjnej? Prosimy o podanie wyniku ilościowego jak wygląda to w poszczególnych klasach.
 6. Czy uczniowie pełnoletni, którzy nie uczęszczają na katechezę mogą samodzielnie opuszczać szkołę podczas tych zajęć, nawet wówczas gdy religia jest umieszczona w planie ich zajęć w bloku zajęć obowiązkowych?
 7. Czy uczniowie zapisani na lekcje etyki muszą oczekiwać na te zajęcia przed lub po lekcjach? Jeśli tak ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie uczęszczający na etykę?
 8. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie uczęszczający na religię?
 9. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii w szkole?
 10. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2023/2024?
 11. Jeżeli szkoła otrzymała od rodziców bądź pełnoletnich uczniów oświadczenia wskazujące na ich życzenie udziału w lekcjach etyki w ostatnich dwóch latach, czy udział w lekcjach został uczniom zapewniony? Jeżeli chętni uczniowie nie uczęszczali na lekcje etyki, pomimo uprzedniego wyrażenia życzenia proszę o wskazanie powodu i informacji przekazanej zainteresowanym rodzicom/uczniom, a także czy szkoła ewentualnie przekazała otrzymane oświadczenia rodziców do organu zarządzającego szkołą?
 12. W jaki sposób szkoła informuje uczniów i ich rodziców o możliwości wyrażenia życzenia udziału w lekcjach etyki (w tym o możliwości udziału w lekcjach religii i etyki jednocześnie)
 13. Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie ich udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem uczniów do udziału w zajęciach?
 14. Czy zbieranie ww. oświadczeń jest ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym?
 15. Czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na zajęcia religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?
 16. Ilu rodziców bądź pełnoletnich uczniów zwracało się do dyrekcji szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych z prośbą o zmianę planu zajęć wobec zaistnienia tzw. „okienek” w związku z nieuczestniczeniem w zajęciach religii rzymskokatolickiej?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 19 września fundacja została poinformowana o wydłużeniu czasu udzielenia informacji (ze względu na jej szeroki zakres) do 31 października 2023 r.

W dniu 17 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.