Jak zapewnić frekwencję uczniów w kościele? Zaplanować mszę w środku uroczystości szkolnych – interwencja fundacji w Błażowej

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 3 września 2023 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Błażowej
Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej                          
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej
Pl. ks. Adolfa Kowala 3, 36-030 Błażowa
e-mail: SP: zs.loblazowa@gmail.com,
e-mail: LO : zs.spblazowa@gmail.com

               Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej Liceum oraz Szkoły Podstawowej wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbywa się w taki sposób, że msza w obrządku rzymskokatolickim umieszczona została w środku wydarzeń szkolnych.

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim.

O godz. 8.00 wychowawcy spotykają się z uczniami na kilkanaście minut, następnie cała klasa udaje się do kościoła na mszę a po powrocie wszyscy uczniowie kierują się do hali sportowej/auli.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację rozpoczęcia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– czy kilkunastominutowe spotkania z wychowawcami nie mogłyby się odbywać już po inauguracji w szkole?

– czy do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci z Ukrainy – jak spędzają czas od 8:30 do 9:30?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

– czy wszyscy wychowawcy pracujący w szkole są wyznania rzymskokatolickiego? W jaki sposób dyrekcja szkoły przekonuje ich do sprawowania opieki nad uczniami w kościele rzymskokatolickim? Czy ich udział jest obowiązkowy?

Pragniemy zwrócić uwagę, iż wydarzenia szkolne, zgodnie z neutralnym światopoglądowo statusem publicznych placówek oświatowych nie powinny rozpoczynać się mszą w kościele rzymsko-katolickim. Dyrektor szkoły może zaprosić wszystkich uczniów na uroczysty apel, a informacja o mszy powinna być informacją dodatkową. Zaproszenie na msze w kościele rzymskokatolickim nie powinno być kierowane bezpośrednio przez Dyrektora a jedynie przez katechetę lub środowiska, z którymi szkoła współpracuje. Informacja powinna również wskazywać, iż udział we mszy w odróżnieniu od udziału w apelu ma charakter nadobowiązkowy.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 15 września 2023 r. wpłynęła odpowiedź Pani Marii Kruczek, Dyrektor szkoły.