Nie musicie się modlić podczas mszy, wystarczy że będziecie uczestniczyć z tyłu klasy. W ten sposób nacisk na udział uczniów ZSŁ w Gdańsku w wydarzeniu religijnym tłumaczy dyrektor szkoły

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Fundacja otrzymała informację, że w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku dwie klasy zostały zobowiązane do reprezentowania szkoły podczas oficjalnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024, połączonego z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz mszą. Wśród uczniów zobowiązanych do obecności, również we mszy, były 22 osoby nie uczęszczające na zajęcia religii w szkole.

Rodzice uczniów zostali poinformowani, że ich dzieci nie muszą się modlić podczas mszy, mogą stanąć z tyłu.

Fundacja w dniu 5 września skierowała pismo do dyrekcji szkoły. Poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi w trybie informacji publicznej.

Lublin, 5 września 2023 r.

 Dyrekcja Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk
e-mail: sekretariat@zsl.gda.pl

               Szanowni Państwo,

W związku ze skargą otrzymaną od rodziców i uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa placówki publicznej, związaną ze sposobem wymuszania na uczniów obecności na Mszy Św. inaugurującej rok szkolny 2023/2024 w dniu 1 września (przy Pomniku Obrońców Poczty Gdańskiej)   na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

1)     Ile klas zostało zobowiązanych przez dyrektora szkoły do udziału w Mszy Św. w dniu 1 września?

2)     Ilu uczniów w klasach, które zostały wytypowane do udziału w Mszy Św. nie uczęszcza na katechezę?

3)     Czy prawdą jest, że wychowawcy podkreślali obligatoryjny udział w uroczystości, ze względu na „wolne w poniedziałek”?

4)     Czy dyrekcja wyraziła zgodę na informowanie uczniów przez wychowawców, że „mogą się nie modlić” jeżeli nie są zapisani na religię?

5)     Kto z władz Miasta Gdańska był obecny na Mszy Św.?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 19 września wpłynęła odpowiedź Pana Wojciecha Władzińskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Z pisma dowiadujemy się, że „Msza Św. celebrowana przez biskupów Gdańskich odbywała się na Placu, więc kto chciał mógł w niej uczestniczyć przy ołtarzu, a kto nie chciał mógł z dala. Nikt nie zmuszał do modlitwy.”

Niestety „mógł” oznacza w tej sytuacji „musiał” gdyż nawet wychowawcy w komunikacji z rodzicami uczniów niezapisanych na religię rzymskokatolicką podkreślali, że uczniowie „nie muszą się modlić, ale muszą być obecni, ze względu na tak ważny charakter tego wydarzenia (władze Gdańska etc.)”.

Na mszy obecna była m.in. prezydent Aleksandra Dulkiewicz.


Poniżej publikujemy wpis z Fb szkoły dotyczący ROZPOCZĘCIA ROKU 2023/2024. Zgodnie z harmonogramem sześć klas drugich miało rozpoczęcie roku w dniu 1 września o godz. 12.00.

Jedna z klas (2C) miała być obecna na rozpoczęciu roku szkolnego 1 września o godz. 13.30. Na tę godzinę zaplanowano uroczystą mszę.

link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=782237547236614&set=a.515126443947727

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

link: https://ecs.gda.pl/wydarzenia/rocznica-wybuchu-ii-wojny-2023/

Z kolei z informacji umieszczonej na portalu gdańsk.pl dowiadujemy się, że uroczystości zaplanowane na dzień 1 września 2023 r. były organizowane przez władze miasta, nie przez szkołę.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Miejskie-obchody-84-rocznicy-wybuchu-II-wojny-swiatowej-Wience-pod-pomnikami-i-tablicami-Dulkiewicz-Grzywacz-Poczta-Polska,a,249324

W dniu 25 września fundacja skierowała apel do Pani Prezydenta Miasta Gdańska i Wydziału Edukacji o następującej treści:

Lublin, 25 września 2023 r.

Szanowna Pani Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail: umg@gdansk.gda.pl

Wydział Edukacji Miasta Gdańska
e-mail: grzegorz.kryger@gdansk.gda.pl


Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, na prośbę rodziców i uczniów, którzy przekazali nam informacje o sposobie organizowania Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zaplanowanego na dzień 1 września 2023 r., połączonego z miejskimi obchodami rocznicy II wojny światowej, w tym mszą rzymskokatolicką, apelujemy o interwencję ze strony Pani Prezydent i Wydziału Edukacji.

W dniu 5 września 2023 r. po otrzymaniu informacji od rodziców i uczniów uczęszczających do Szkoły (oraz potwierdzeniu jej w uwidocznionym również w załączeniu wpisie Szkoły na Fb), dotyczącej zobowiązania klasy 2C do udziału w mszy o godz. 13.30 podczas miejskich uroczystości rocznicowych (harmonogram w załączeniu), nazwanej przez władze Szkoły Rozpoczęciem Roku Szkolnego 2023/2024, fundacja zwróciła się do dyrekcji szkoły o udzielenie informacji w sprawie praktyki zmuszania uczniów do udziału w wydarzeniach religijnych.

W dniu 19 września otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Wojciecha Władzińskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty w Gdańsku, który potwierdził, że wszystkie klasy drugie zostały zaproszone na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 1-go września, przy czym dwie z nich (w których 22 uczniów nie uczęszcza na religię katolicką), zostały oddelegowane do udziału w mszy.

W ten sposób Szkoła wymusiła na 22 osobach nieuczestniczących w lekcjach religii udział w mszy. Twierdzenie dyrektora szkoły, że uczniowie nie byli „zmuszeni do modlitwy, tylko do obecności na placu, na którym odbywała się msza”, jest nie tylko kpiną z interweniujących osób, ale także wyrazem skrajnego lekceważenia wobec uczniów, rodziców, wychowawców oraz instytucji wolności sumienia. Jest także przyznaniem się do łamania obowiązującego w Polsce prawa, ponieważ Konstytucja RP wyraźnie mówi nie o zakazie „zmuszania do modlitwy”, ale szerzej, stanowi, że „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. 

Pan Wojciech Władziński, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty w Gdańsku, w piśmie do fundacji powołuje się na Pani obecność w uroczystościach, ze swoich źródeł wiemy, że ten wątek pojawiał się również w komunikacji wewnętrznej w szkole. Czy to prawda, że władze miasta oczekują, by młodzież, niezależnie od swojego światopoglądu, obowiązkowo brała udział w uroczystościach religijnych?  Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z praktyk szkoły i czy wyrażacie na nie zgodę?

Wnioskujemy również o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy praktyka organizowania święta szkoły publicznej, w harmonogramie którego znajduje się msza, nie narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym? Czy  Prezydent nie uważa jej za dyskryminującą i wykluczającą wobec uczniów należących do mniejszości światopoglądowych?

Apelujemy do Pani, Pani Prezydent o natychmiastową interwencję. Od dyrektorów szkół oczekujemy szacunku dla uczniów, szacunku dla wolności sumienia oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

Przekazano nam również informację, że szkoła zabrania uczniom przychodzić na spotkanie, w którym uczestniczą władze miasta w obuwiu sportowym. Czy może Pani powiedzieć w szkole, że uczniowie nie muszą kupować sobie nowych butów, żeby uczestniczyć w spotkaniach z Panią?  

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 27 września wpłynęło pismo z Biura Prezydent Gdańska w sprawie skandalicznego wymuszenia podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Niestety nie znajdziemy w nim odpowiedzi na postawione prezydentce pytania. Dyrektor Biura w żaden sposób nie odniósł się również do przedstawionych przez nas informacji i dowodów. Fundacja i osoby, w imieniu których interweniowaliśmy zostały przez władze miasta zignorowane. Jest wyjątkowo przykre, że władze Gdańska odnoszą się z taką nonszalancją i lekceważeniem wobec przemocowego zachowania szkoły oraz wobec wolności sumienia i obowiązujących w Polsce standardów prawa.

Szanowni Państwo,

Pragnę nawiązać do Państwa zapytania w zakresie sposobu organizowania rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w dniu 1 września 2023 r. Wydarzenie to, skierowane do uczniów szkół noszących imię bohaterskich obrońców Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku, było w tym roku połączone z miejskimi obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zgodnie z zapewnieniami od dyrektora szkoły należy stwierdzić, że zachowana została bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że Gdańsk podejmuję wiele działań, w tym powołanie Gdańskiej Rzeczniczki Praw Uczniowskich dla zapewnienia uczniom wszelkich należnych im praw oraz w ramach przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczaniu, także wobec uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Z poważaniem
Maciej Buczkowski

Zastępca Dyrektora Biura-Kierownik Referatu
Referat Spraw Zagranicznych
Biuro Prezydenta