Dyrekcja szkoły w Klembowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się w kościele. Nie podano godziny rozpoczęcia „części oficjalnej” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Lublin, 31 sierpnia 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Klembowie im. gen. dyw. Franciszka Żymirskiego
ul. gen. dyw. Franciszka Żymirskiego 68
05-205 Klembów
e-mail: spklembow@klembow.pl

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

„Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023 / 2024 odbędzie się 4 września 2023r. mszą świętą w parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie o godzinie 8:30. Po zakończeniu nabożeństwa część oficjalna rozpocznie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Klembowie.”

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbywa się w kościele i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację rozpoczęcia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– o której godzinie odbywają się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostają oni o tym poinformowani przez Szkołę?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

 
Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie Fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

link: https://spklembow.klembow.pl/aktualnosc-2800-rozpoczeie_roku_szkolnego_2023_2024.html?fbclid=IwAR1QddfyO6RBjB1f-iyFS6670yAcuFQzGt9KW9kk2lI57-kFd5vtFacwpog

W dniu 4 października wpłynęła odpowiedź Pana Andrzeja Olszewskiego, dyrektora szkoły. Otrzymaliśmy zapewnienie, że w przyszłości informacje dotyczące mszy i innych wydarzeń religijnych będą formułowane jednoznacznie, w sposób nie budzący wątpliwości.